Известия КАО, №1(21), 2012

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИНОВАЦИЯ

Анализ психолого-педагогической литературы по вопросу компетентностного подхода в образовании
Железнова И.А.
Анализ опытов внедрения кредитной технологии обучения в Казакстане и за рубежом
Байсалбаева К.Н.
Кыргыз тилин инновациялык окутууга колдонулуучу усулдар
Мукамбетова А.С.
Кыргыз тилин окутууну инновациялоонун методдору
Мукамбетова А.С.

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Адабиятты окутуу процессинде студенттердин чыгармачылык активдүүлүгүн өнүктүрүү
Үкүева Б.К.
Студенттердин чыгармачылык ой жүрүртүүсү
Үкүева Б.К.
Орто мектептерде кыргыз тилин окутууда фразеологизмдердин алган орду жана мааниси
Мондошев Ш.Н.
ХХI кылымдын башында ата Мекен темасы поэзияда
Иманбекова С.Ж.
Жусуп Баласагындын «Куттуу билим» дастанындагы гнесологиялык теория
Эмилбекова А.К.
Байланыштуу кепти окутуунун айрым маселелери
Бийгелдиева Н.А.
Бир тутумдуу жана эки тутумдуу сүйломдордү кыргыз жана орус тилдеринде салыштырып окутуу
А.Джаманкулова
«Манас» эпосун этномаданий негизде талдоо
Максутова А.Б.
Адабий билим берүүдө этномаданий баалуулуктар
Максутова А.Б.

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ

Информатика как образовательная область в техническом и профессиональном образовании
Алмухамедова М.А.
Особенности формирования познавательной активности студентов
Акпаров Ж.А.
Студенттердин өз алдынча ишин уюштуруунун кээ бир маселелери
Сейталиева Э.С.
Диагностика сформированости профориентационной компетенции студентв, будущих учителей математики
Келдибекова А.О.
Кыргызстандагы билим берүүнүн учурдагы абалы, проблемалары жана келечеги
Алиева Ш.А., Жороев А.
Методика применения мультимедийных технологий на лекционных занятиях по компьютерной графике
Байсалбаева К.Н.
Сапаттык изилдөөлөр жана аны колдонуу маселелери
Мурзаев М.С.
Использование интерактивного обучения в формировании функциональной грамотности студентов
Кубатбеков М.М.

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Эколого – аналитическая оценка природных вод методами аналитической химии
Шокыбаев Ж.А.. кожагулова Ж.Р.. Каражанова Д.А.,Катпаева Л.М.
Окуучулардын шахмат оюндарына болгон кызыгуусун активдештирүү, өнүктүрүү жана тарбиялоо жолдору
Пакиров С.
Проблемы подготовки учителей русского языка и литературы и компетентностный подход
Байсубанов М.Т.
Электровосстановление нитробензола на и композитных электродах
Сагимбева А.Е., Орозбаева м.А.
Болочок экономисттердин кесиптик компетентүүлүгүн калыптандырууга багыталган окутуунун технологиялары
Шайланова М.М.
Сабактан тышкаркы иштерде математикалык ийрим жана жана факультативдик курстарда окуучунун өз алдынча иштөөсүн өркүндотүү жана активдештирүү жолдору
Пакиров С.
Формирование функциональной грамотности в учебной среде

ТААЛИМ – ТАРБИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Жаш муундарды улуттук өзгөчөлүктөрго социалдаштыруу маселелери
Бабаев Д.Б.. Мурзаев М.С.
Сектага кирген окуучулар менен иштөөгө карата методикалык сунуштар
Жумабева Г.А.
Нравственное воспитание в современном педагогическом процессе
Имансыдыкова Н.Ж.
Приоритетные национальные проекты – основа нравственного воспитания в работе библиотек
Имансыдыкова Н.Ж.