Известия КАО, №4(24), 2012

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ

Анарбекова М.
Жогорку окуу жайларында билим тарбия берүүнү интеграциялоого компетенттүү мамиле жасоо.
Мамбетакунов У.Э.
Подготовка учителя к преподаванию законов и теорий в средней школе.

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Рыспаев С.К., Мурзалиева З.К.
Кыргыз тили, адабиятынан деңгээлдик тесттер жана суроо-тапшырмалар менен иштөө технологиялары.
Байсалов Дж.У., Өжөрбаева С.М.
Эшенаалы арабаевдин прогрессивдyy инсан катары калыптанышына жана эмгектеринин жаралышына таасир тийгизген факторлор.
Тагаева Г. С.
Системно-уровневый подход к обучению русского языка в общеобразовательной школе с кыргызским языком обучения.
К.М.Турдугулова
Татаал сүйлөмдүн синтаксисин окутуунун лингвистикалык жана жеке предметтик (методикалык) принциптери.
В.И.Мусаева
Сүйлөө маданиятына, чечендик кепке үйрөтүүнүн айрым жагдайлары.
Мурзалиева З.К.
Ат атоочту окутууда колдонулуучу машыктыруучу көнүгүүлөр.

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ

Акунова А.Р., Чокошева Б.С.
Студенттин өз алдынча адистик компетенцияларын калыптандыруу yчyн түзүлгөн окуу-методикалык комплекс.
Кулуева Ф.Ш.
Информатика жана кесиптик предметтерди интеграциялап окутуунун технологияларынын айрым аспектилери.
Акунова А.Р.
Педагогическая практика, как основной компонент формирующий профессиональные компетенции будущих педагогов.
Атакеева Г.А., Иманбердиева Н.А.
Критерии профессиональной компетентности учителя начальных классов.

ТААЛИМ ТАРБИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Торогельдиева К.М., Абдуллаева Г.
Межпредметные связи при формировании пространственных представлений учащихся.
Р.С.Нусупова
Окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого болочок мугалимдерди даярдоо.
Азимова М. Л.
Формирование межкультурной толерантности учащихся.
Джунушалиева К.К.
Учурдагы мектепти башкаруунун өзгөчөлүктөрү.
Сейдекулова К.С.
Мектепке чейинки тарбиялоо боюнча программаны өздөштүрүүдө баалонун мааниси.
Г.Ж.Карагозуева
Адептүүлүккө тарбиялоо маселесинин бүгүнкү коомдугу өнүгүү этабы.
Г.Ж.Карагозуева
Мектепке чейинки курактагы балдардын элдик оозкеи чыгармалардын негизинде адептүүлүккө тарбиялоо уюштурулган даярдык иштер.
Хикмет Жан.
«Инсандын чыгармачыл активдүүлүгү» түшүнүгүнүн мазмуну жана маңызы.

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Бабаев Д.Б., Омаралиева З.И.
Болочок физика мугалимдерин мектепте дифференцирлеп окутууга даярдоонун технологиялары.
Железнова И.А.
Разработка научно-методических основ технологии обучения на основе культуролого-компетентносного подхода.
Рыспаева Б.
Маданияттык компететтик мамиленин негизинде химияны окутуунун мазмунун оптималдаштыруу.
Куттубаева Д.Д.
Система работы по активизации лексики в речи учащихся.
Куттубаева Д.Д.
Принципы и критерии отбора лексического минимума.
Джороев Т.А.
Дидактикалык оюндарды билим берүү процессинде колдонуу тарыхынан.
Джороев Т.А.
Дидактикалык оюндарды башталгыч класстарда колдонуунун мааниси жана учурдагы абалы.
Абдраимов К.А.
Окуучуларды кеп маданиятына үйрөтүүнүн айрым маселелери.
Жолчиева А.А.
Состояние и основные проблемы формирования коммуникативных компетенций в процессе обучения иностранным языкам.

ИЛИМ ЖАНА ЖАШТАР

Ибирайым кызы Айжан.
Окуу процессин оптималдаштыруунун багыттары (Информатика предметинин мисалы менен).
Козубаева Б.У.
Ийгиликтүү сабакты камсыз кылуу үчүн тапшырмаларды колдонуунун ыкмалары.
Ибирайым кызы Айжан.
Педагогикалык илим жана жаштардын илим-изилдөөгө кошуп жаткан салымы.
Ибирайым кызы Айжан, Сапарбек кызы Гүлмира.
Развитие интеллектуальных способностей младших школьников через компьютерные технологии.
Сыдыкова Махабат Бейшенбековна.
Педагогикалык адистерге информатика курсун окутууда уюштуруу иштери.
Куттуктоолор.