Известия КАО, №1(25), 2013

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ

Бекбоев И.Б., Син Е.Е.
Теория вероятностей и математическая статистика как средство миропознания школьника
Усенко Л.В.
Повышение профессиональной компетентности руководителей дошкольной образовательной организации в условиях непрерывного образования
Иманкулов М.К.
Кыргызстан тарыхы боюнча окуу китептерде коомдун көп улуттуу, полимаданияттуу мүнөзүнүн чагылдырылышы

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Батаканова С.Т.
Прозалык чыгармаларды окутуп-талдоодо жалпы дидактикалык Принциптерди колдонуу
АСАНАКУНОВ Т.А.
Кыргыз тилин окутууда сөздүк минимумдун түзүлүшүнүн негиздери
Маматумаров А. Т.
Адабий окууга үйрөтүүдө окуу көндүмдөрүн калыптандыруу маселелери
Маматумаров А.Т.
Адабий окууга үйрөтүүдө көркөм окууну уюштуруу
Г.М.Уметалиева
Салижан Жигитов К.Жантөшевдин прозасынын улуттук башаттары жана «Каныбек» жөнүндө же жалпы тыянактар
Иманбердиева Н.А.
Актуальные проблемы современности в повестях Т. Сыдыкбекова
СадыкбеккызыЖайна
Ташым Байжиев – адабиятчы
Исираилова А.М.
Кыргызча сүйлөшүү этикетинин окутуп-үйрөтүүнүн айрым жалпы маселелери

ТААЛИМ ТАРБИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Жумабаева Г.А.
Үй-бүлөлүк жана коомдук тарбияда аялзатынын ролу (жакшы аял – дөөлөт, жаман аял – мээнет)
Шергазиев А. Ж.
Гербдерди изилдөө тарыхынан
А. Кыдыралиева
И. Бекбоев дин илимий–педагогикалык ишмердүүлүгү илимий изилдөөлөрдүн обьектиси катары

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ

Син Е. Е.
Рейтинговая оценка учебных достижений студента
К.Жакшылыкова
Тестирование как форма контроля результатов обучения
Э. Р. Сакимбаев, Б. Б. Алымбаева,
О кредитной технологии обучения в высших учебных заведениях стран центральной азии
А. Садибек
Моделирование геометро-графического образования в техническом вузе в условиях интеграции с общеинженерной дисциплиной

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

ИсакБекбоев
Билим берүү багытындагы мамлекеттик стандарттарды ишке ашырууда эскеалынуучу эң зарыл маселелер
Мамбетова З.Ж.
Мекен таануу окуу предмети аркылуу кенже мектеп окуучусунун билим сапатын аныктоочу индикаторлор — компетенттүүлүктү баалоонун инструменттери катарында
Сөлпүбашова А.Ы., Мурзаибраимова Б.Б., Дайырбекова Г.М.
Интеграциялаган сабактар-окуучулардын активдүүлүгүн жогорулатуунун каражаты
Ч. М. ЧОКОШЕВА
Лингвистические основы обучения киргизских учащихся русской речи (сфера обиходного общения)
Таласбаева А. Ж.
Мектептин усулдук бирикмелеринин жетекчилеринин компетенттүүлүк негиздебилимин өркүндөтүү
А. Б. Элебесова
Окутуу процессинде өзөктүк компетенцияларды калыптандыруу
Байсеркеев А.Э.
Табигый предметтерди окутууда окуучулардын чыгармачылык ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө мугалимдин кесиптик чеберчилигинин тийгизгентаасири

ИЛИМ ЖАНА ЖАШТАР

Турпанова Ж. А.
М.Байжиевдин «Төрт адам» драмасын интерактивдүү окутуунун ыкмалары
КосмираБеделова
Cанаттар – сабакта
КосмираБеделова
Табышмактар – сабакта
Куттуктоолор