Известия КАО, №3(39), 2016

Главный редактор
Мамытов А.М. доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора
Байгазиев С.О. доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь
Жунусбаев С.Т.

Редактор
Дербишова Н.А.

Редколлегия:

Бекбоев И.Б. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Мамбетакунов Э.М. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Добаев К.Д. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Рысбаев С.К. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Бабаев Д.Б. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Син Е.Е. доктор педагогических наук, профессор
Субанова М.С. доктор педагогических наук, профессор
Асипова Н.А. доктор педагогических наук, профессор
Калдыбаев С.К. доктор педагогических наук, профессор
Муратов А. доктор педагогических наук, профессор
Мааткеримов Н.О. доктор педагогических наук, профессор
Усенко Л.В. кандидат педагогических наук, доцент
Иманкулов М.К. кандидат педагогических наук, доцент

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ

Син Елисей Елисеевич

Эстонская версия школы будущего

Калдыбаев Салидин Кадыркулович,
Омурзакова Чолпон Шайлообековна,
Рахманова Кундуз

Окуучулардын социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүктөрү түшүнүгүнүн ролу жана мааниси

Сейдекулова Күлсүн Сейдекуловна

Балдар бакчасында этномаданият багытындагы өнүктүрүүчү чөйрөнү түзүү

Азимова Матлюба Латыповна

Развитие идеи толерантности в философии и педагогике мыслителей древнего востока, Греции и Рима

Ниязова Айнагүл Маликовна

Критериальная оценка учебных достижений учащихся общеобразовательных школ в условиях компетентностного подхода

Токтомаметов Алмазбек Даткабекович

Башталгыч билим берүүнүн мазмунун модернизациялоо жана предметтик стандарттар

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Бексултанов Эрмек Асанакунович

Кыргыз тилинин морфологиясынын материалдарынын ортоңку класстар үчүн окуу программаларынан орун алыш тарыхынан

Бексултанов Эрмек Асанакунович

Кыргыз тилинин морфологиясынын материалдары V класс үчүн «Кыргыз тили» окуу китептеринде

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Рысбаев Сулайман Казыбаевич

Окуучунун билими менен көндүмдөрүн бышыктоо ыкмалары

Син Елисей Елисеевич

Построения учебного процесса в вузе с помощью моделирования

Усупбаева Асель Романовна

Окуучулар үчүн билим алуу ийгилигине жеттишүүдөгү мотивациянын мааниси

Батыркулова Асыл Бекмурзаевна

Адабият сабагында окуучулардын чыгармачылыгын өстүрүү

Аманова Гулнур Монолбаевна,
Атакеева Гулай Атакеевна

Влияние глобализации на формирование речевой компетенции учащихся кыргызской школы при обучении русскому языку

Козубаева Бурул Увайдуллаевна

«Тарых» предмети боюнча окуу программасындагы айрым өзгөрүүлөр

ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ

Самсалиева Канышай Өскөналиевна

Кыргыз элинин фольклордук математикалык маселелери окутуунун жана тарбиялоонун каражаты катары

Кекеева Чыныгуль Оконовна

Биологияны окутууда окуучулардын экологиялык маданиятын жогорулатуу

Субанова Мейлкан,
Кекеева Чыныгуль Оконовна

Окуучунун сабак убагындагы универсалдык окуу аракеттери – компетенттүүлүктү калыптандыруунун негизги шарты катары

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ

Акматкулов Асылбек,
Калмаматов Бакалбай Айтиевич

Баштапкы кесиптик билим берүүдө модулдук окутуунун артыкчылыктары

Аманова Гулнур Монолбаевна,
Атакеева Гулай Атакеевна

Национальная рамка квалификаций как инструмент модернизации профессионального образования

Наркозиев Аман Карашевич

Оценка уровня сформированности компетенций выпускников вузов и результатов их обучения (на основе опыта Международного университета Кыргызстана)