Известия КАО, №1(41), 2017

Главный редактор
Мамытов А.М. доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора
Байгазиев С.О. доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь
Дербишова Н.А.

Редактор
Карамолдоева С., Тагаева Г.

Редколлегия:

Мамбетакунов Э.М. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Добаев К.Д. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Рысбаев С.К. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Бабаев Д.Б. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Син Е.Е. доктор педагогических наук, профессор
Субанова М.С. доктор педагогических наук, профессор
Асипова Н.А. доктор педагогических наук, профессор
Калдыбаев С.К. доктор педагогических наук, профессор
Муратов А. доктор педагогических наук, профессор
Мааткеримов Н.О. доктор педагогических наук, профессор
Усенко Л.В. кандидат педагогических наук, доцент
Иманкулов М.К. кандидат педагогических наук, доцент

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ

Мамытов Абакир Мамытович

Дене тарбия процессинде окуучу жаштарды адепке тарбиялоонун олуттуу маселелери

Байгазиев Советбек Орозканович

Бүгүнкү муундардын социалдашуусундагы кээ бир тенденциялар жана проблемалар

Супатаева Эльвира Акиновна

О госстандарте школьного образования в Кыргызстане

Аманова Гулнур Монолбаевна

Выявление системы дескрипторов квалификационных уровней как необходимый этап формирования национальной рамки квалификаций Кыргызской Республики

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Исакова Светлана Турдубековна

Окуучулардын кеп маданиятын өстүрүүдө кыргыз тили жана адабияты сабактарынын ролу

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Син Елисей Елисеевич

Математические понятия как особая форма мышления учащихся

Элебесова Айгүл Бейшенакуновна

Тарых боюнча сабактан тышкаркы ишмердүүлүк: максаттары, уюштурулушу жана багыттары

Токтомаметов Алмазбек Даткабекович

Сабактын максаттары, баалоо жана компетенттүүлүк

Самсалиева Канышай Өскөналиевна

Мектептин математика курсундагы текстүү маселелердин ролу

Сөлпүбашова Аскербүбү Рысалиевна,
Син Елисей Елисеевич,
Мурзаибраимова Бибисара Бекмаматовна

Развитие познавательного интереса учащихся при изучении физики и математики

Иманкулов Мурат Калматович

Развитие школьного образования Кыргызстана в советское время

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ

Абдубалиева Бактыгүл Жумакадыровна

Советбек Байгазиевдин педагогикалык стратегиясы

Аттокурова Чынар Амановна

Башталгыч мектепте дифференцирлеп окутуу кандайча ишке ашат?

Каденова Жаннат Токтомаматовна

Баатыр болуучу баланын төрөлүшүнө байланыштуу элдик педагогикалык түшүнүктөр

ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ

Мараимова Назик Акжоловна

Алтын балык, билим, ыйман бере көр!

Тагаева Гульмира Сарыгуловна,
Алмурзаева Саадат Акматбековна

К вопросу о нравственных ценностях современного общества

Алымбаева Бермет Бекешовна,
Сабырова Элзада Сыдыковна

Элдик педагогиканын негизинде кыздарды тарбиялоонун жаш курак өзгөчөлүктөрү

Акмолдоева Анара Жукешовна

Готовность учителя начальных классов к разрешению конфликта – как условие формирования конфликтологической компетентности

Мурзалиева Зина Кочековна

Манас» эпосундагы этномаданий жана рухий баалуулуктар аркылуу дени сак муунду тарбиялоо

Каденова Жаннат Токтомаматовна

Бала Манастын мекенчил инсан катары калыптанышына таасир эткен факторлор