Известия КАО, №3(35), 2015

Главный редактор
Мамытов А.М. доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора
Байгазиев С.О. доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь
Жунусбаев С.Т.

Редактор
Мурзалиева З.К. кандидат педагогических наук

Редколлегия:

Бекбоев И.Б. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Мамбетакунов Э.М. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Добаев К.Д. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Рысбаев С.К. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Бабаев Д.Б. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Син Е.Е. доктор педагогических наук, профессор
Субанова М.С. доктор педагогических наук, профессор
Асипова Н.А. доктор педагогических наук, профессор
Калдыбаев С.К. доктор педагогических наук, профессор
Муратов А. доктор педагогических наук, профессор
Усенко Л.В. доктор педагогических наук, доцент
Иманкулов М.К. доктор педагогических наук, доцент

МАЗМУНУ

И.Бекбоев
Ааламдашуу шартында республиканын билим берүү мекемелеринин нормалдуу эмгектенүүлөрүн камсыз кылууга керектүү окуу-нормативдик документтерди илимий негизде иштеп чыгуу маселелери
Абылкасымова А.Е.
О тенденциях развития педагогического образования в Республике Казахстан в условиях глобализации
Мадаминов Г.М.
Инсан таануу сабагынын таалим тарбиялык мааниси (Профессор Исак Бекбоевдин мисалында)
Советбек Байгазиев
Исак Бекбоевдин окуу-тарбия идеялары улуттук жана дүйнөлүк педагогиканын улуу гуманизминин контекстинде

Секция 1. ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДА КЫРГЫЗСТАНДА
ПЕДАГОГИКА ИЛИМИЯ ӨНҮКТҮРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ

А. Мамытов
Кыргыз Республикасындагы жалпы орто билимдин мазмундук жаңыланышы
Мамбетакунов Э.
Функции учебника в формировании интеллектуального качества школьника
Бабаев Д.Б., Шергазиев А.Ж.
Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатууну өнүктүрүүнүн проблемалары
С.Ж. Пралиев
Психологические вопросы развития творческой интеллектуальной личности
Калдыбаев С.К.
Развитие стандартизации школьного образования в Кыргызской Республике
Асипова Н.А.
Проблемы модернизации содержания профессиональной подготовки будущих преподавателей вуза в условиях многоуровневой системы образования
Добаев Кыргызбай Дуйшенбекович., Супатаева Эльвира Акиновна
О реформировании школьной системы образования Кыргызстана на современном этапе
Дюшеева Назира Кубанычбековна
Проектирование структуры и содержания учебно-методического комплекса нового формата
Син Е.Е.
Проектный метод в школьном образовании
Расул Сабир оглу Алиев
Важность применения воспитательных технологий с точки зрения нового педагогического мышления
Тарасенко Г. С., Нестерович Б. И.
Эколого-воспитательный потенциал профессиональной подготовки учителя в контексте аксиологического подхода
Оморов Ш.Д.
Мээрим — педагогиканын башкы кыймылдаткыч күчү
Жафер Топжан
Заманбап сабак жана ага коюлган талаптар
Эсеналиева Кенжеке
Инсандын социалдык таанып-билүү компетенттүүлүгү
Джунушалиева Калиман Кеңешбековна
Эл мугалими И.Б.Бекбоевдин илимий эмгектеринде инсанга багыттап окутуу маселелеринин чагылдырылышы
Иманкулов М. Т.
Роль образования по сокращению детского труда в Кыргызстане
Асранкулова Б.А.
М.Ауэзовдун «Абай» романын окутуу аркылуу окуучуларда руханий баалуулуктарды калыптандыруу

Секция 2. МАТЕМАТИКА ПРЕДМЕТИНИН МАЗМУН ЗАМАН ТАЛАБЫНА ЫЛАЙЫК МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО

Төрөгелдиева К.М.
Физика-математикалык билим берүүдө математиканы окутуунун теориясы жана методикасы курсунун багыттары
Алиев Ш.А., Эсенгулов У.А.
Концептуальные основы профессионально- орентированного обучения математике будущих бакалавров в условиях кредитной технологии
Турдубаева К. Т.
Болочок математика мугалиминин кесиптик компетенттүүлүгүн математиканы окутуунун методикасы курсунда өнүктүрүү
Кайдиева Н.К., Тургунбаева Т.Ш.
Компетентностный подход в процессе обучения математике
К. Ө. Самсалиева
Математика сабагында окуучулардын өз алдынча иштерин уюштуруу
Т. Э. Исаков
Интерактивдүү доска — математика сабагын окутууну активдештирүүнүн каражаты
Салыков С.С., Кооманова Ж.К.
Математикалык түшүнүктөрдү калыптандырууда окуучулардын өз алдынчалуулугун активдештирүү маселелери
Ж.А. Аванова
Болочок математика мугалимдерин окуучулардын таанып-билүү компетенцияларын өнүктүрүүгө даярдоонун максаттык жана мазмундук компененттери

Секция 3. МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ ЖАНА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕ

Стахова И.А.
Развитие творческих способностей будущих учителей начальных классов cредствами использования инновационных технологий
Кривошея Т.М.
Использование технологии сендплей в условиях образовательного процесса современного дошкольного учреждения
Теркач О.А.
Арт-педагогика в системе инновационных образовательных технологий формирования духовно-ценностного мировоззрения будущих учителей начальных классов
Сулайман Рысбаев
Мектепте баланы китеп окууга үйрөтүүдө окуунун жана талдап үйрөнүүнүн кандай формалары менен ыкмаларын колдонсо болот?
Токтомаметов Алмазбек Даткабекович
Мыкты деген кандай мугалим же алдыңкы тажрыйба тууралуу
Мамбетова З.Ж.
Башталгыч класста Мекен таануу предмети боюнча окуучунун билимин баалоо жана мазмунду оптималдаштыруу
Сиваш Т.Д.
Развитие художественно-творческих способностей учащихся средствами эстетизации образовательной среды начальной школы
С.Т.Токтогулов, С.С.Сакиева
Башталгыч класстарда билим берүү сапаттарын жогорулатуу проблемалары жана окуу пландарынын өзгөрүү тенденциялары
Байсалов Дж. У., Касымалиева Г. О.
Студенттердин таанып-билүү ишмердүүлүктөрүн өстүрүүдө педагогикалык технологиялардын ролу
Б.А.Абдухамидова
Адабий окуу сабагында башталгыч класстардын окуучуларынын сөз байлыгын өстүрүүнүн айрым жолдору
Аттокурова Ч.А.
Инсанга багытталган окутуу шартында башталгыч класстарда теңдемелерди чыгарууда жаңы түшүнүктөрдү калыптандыруу
Н.К.Баимбетова
Башталгыч класстарда жат жазуу — окуучулардын жазуу компетенттүүлүгүн текшерүүнүн жана калыптандыруунун өзгөчө каражаты
Пахальчук Н. А.
Активизация учебно-познавательной деятельности будущих специалистов дошкольного и начального образования в контексте преподавания методики физического воспитания
Усенко Лилия Валерьяновна
Обогащение игры дошкольника, как педагогическое явление
Сейдекулова Күлсүн Сейдекуловна
Мектепке чейинки курактагы балдардын жөнөкөй математикалык түшүнүктөрүн калыптандыруунун максаты

Секция 4. ТАБИГЫЙ-МАТЕМАТИКАЛЫК ПРЕДМЕТТЕР БОЮНЧА ИННОВАЦИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ

Сакибаев Э. Р.

Основы безопасности жизнедеятельности учащихся, как один из здоровьесберегающих факторов
Субанова М.
Окутуунун мотивациялык чөйрөсүн түзүү окуучулардын инсандык сапатын өнүктүрүүнүн шарты катарында
Кособаева Б.
Химия предметин окутууда билимди системалуу өздөштүүрүү технологиясын колдонуу
Сияев Т.М., Бердибекова С.
Орто мектепте электродинамиканы окутуунун өзгөчөлүктөрү
Исаева Р. У.
Окуучулардын физикалык түшүнүктөрүн калыптандыруу боюнча мугалимдердин компетентенттүүлүктөрү
Арстанбекова Н.Б., К.Көчкөнбаева
Химия боюнча виртуалдык эксперимент жана анык дидактикалык мүмкүнчүлүктөрү
Сөлпүбашова А.Ы., Мурзаибраимова Б.Б.
Физика сабагында «Электр тогу» темасын окутууда окуучулардын текст менен иштөө көндүмдөрүн калыптандыруу
Шыгаева Ч. У.
Географиялык мыйзам ченемдүүлүктөр жана окуу материалынын мазмунун системалаштыруу маселеси
Кекеева Ч.О.
Мектепте биологияны окутуу процессииде окутуунун жаңы технологияларын пайдалануу
Рыспаева Б.С.
Окуучуларды компетенттүүлүктүн негизинде окутууда химия окуу китебинин педагогикалык функциялары
М.Койчуманов
Окуучулардын физиканы билүүгө кызуугуларын изилдөө

Секция 5. ГУМАНИТАРДЫК ОКУУ ПРЕДМЕТТЕРИНИН ИНСАНГА БАГЫТТАЛГАН БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ РОЛУ

Мурзалиева Зина Кочековна
Ат атоочту окутууда методдорду тандоонун жана колдонуунун өзгөчө жагдайлары
Батаканова С. Т.
Интерактивдүү метод аркылуу көркөм чыгармаларды окутуу
Ахметова Н.А., Калматова Г.М.
Духовно-нравственное воспитание студентов в процессе изучения русского языка как неродного
Жакпарова Г.А.
Формирование межпредметных связей в учебном процессе школы
Омурова Айна Молдогазиевна
Дене тарбия багытындагы студенттердин кен ишмердүүлүгүн тыптандыруунун инновациялык методдору
НиязоваА.М.
Компетентностно-ориентированные задания как средство достижения планируемых результатов обучения
А.Б Элебесова
Тарыхый-коом таануучулук билимдер боюнча изилдөө иштерин жүргүзүүгө көнүктүрүү технологияларын колдонуу менен инсанга багыттан окутуу
Азимова М. Л., Доталиев А.К.
Педагогические функции учебника в компетентностном обучении школьников
Абдыкерим Муратов
Кыргыз адабияты окуу китептерине коюлуучу талаптар
Иманкулов М.К., Курманалиев К А.
Жаңы медиа-технологиялар тарых мугалиминин кесиптик ишмердигине атайын курсунун түзүлүшү жана мазмуну
Кармышаков. А. Н.
Кыргыз элинин баланы бешикке бөлөө — салты жана анын азыркы коомдук турмуштагы орду
Козубаева Б. У.
Тарыхый билим берүүнүн стандартында компетенттүүлүктүн чагылдырылышы
Сураганова З.А.
Модернизация образовательного госстандарта по курсу граждановедение на компетентсностной основе
Мамбетакунова Ж.Э.
Познавательная самостоятельность студентов как основа эффективности их учебного труда

Секция 6. ЖАҢЫЧЫЛ БИЛИМ БЕРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖАНА БААЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ

Жакшылыкова К.Ж.
Проектирование фонда оценочных средств при компетентностной системе обучения
Ж.Кайдиева
К вопросу о разработке стандартизированного инструментария оценивания достижений учащихся общеобразовательных щкол КР
Кадневский В. М.
Педагогическое тестирование в современной России как инновационная технология
Дуйшеналиев Ж. С.
«Саманчынын жолу» балет ораториясы же окуучунун таанып билүү ишмердүүлүгүн активдештирүү деген эмне?
Ибирайым кызы Айжан
Информатика предмети: Базалык окуу планындагы алган орду, предметтин абалы жана келечеги
Имбер В.И.
Перспективы внедрения информационных технологий в учебный процесс начальной школы
Л.Л. Босова
О курсе информатики в российской школе
Мааткеримов Н.О., Аденова Б. Т.
Информационные технологии в преподавании интегрированного курса физики и астрономии
Фуат Орхан оглу Бакышлы
Организация работы по диагностике уровня нравственной воспитанности подростков и ее результаты
Акматкулов А.А.
О роли киптографической системы защиты ииформации
Оторбекова А.М., Акматов Д.А.
“Формирование эстетического развития учашихся на уроках изобразительно-художественного творчества”
Б.Ш. Жакышова
Окуучулардын окуу иш аракеттерин текшерүү методдору
Шериф Али Текалан, Зеки Пекташ
Вызовы XXI века в условиях информационного общества и проблемы образования в мире
Жумагулова Айнура Тентимишовна
Янонский университет: прошлое, настоящее и будущее
М. У Касымалиев
Системы тестирования в колледже как инструмент управления учебным процессом
Тагаева Г. С.
Оценивание достижений учащихся в форматеожидаемых результатов логике требований образовательного сгандартанового поколения