Известия КАО, №2(38), 2016

Главный редактор
Мамытов А.М. доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора
Байгазиев С.О. доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь
Жунусбаев С.Т.

Редактор
Дербишова Н.А.

Редколлегия:

Бекбоев И.Б. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Мамбетакунов Э.М. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Добаев К.Д. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Рысбаев С.К. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Бабаев Д.Б. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Син Е.Е. доктор педагогических наук, профессор
Субанова М.С. доктор педагогических наук, профессор
Асипова Н.А. доктор педагогических наук, профессор
Калдыбаев С.К. доктор педагогических наук, профессор
Муратов А. доктор педагогических наук, профессор
Мааткеримов Н.О. доктор педагогических наук, профессор
Усенко Л.В. кандидат педагогических наук, доцент
Иманкулов М.К. кандидат педагогических наук, доцент

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ

Байгазиев Советбек Орозканович

Түрк элдеринин биримдиги идеясынын «Манас» эпосунда чагылдырылышы

Син Елисей Елисеевич

Новые возможности педагогической практики в профессиональном становлении личности учителя

Ибраева Асель Туратбековна,
Наркозиев Аманбек Карашевич

Компетентностный подход как основа реформирования вузовского образования в Кыргызстане

Кайдиева Назира Капарбековна

Некоторые вопросы теоретического содержания курса математики для студентов гуманитарного направления

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Асанакунов Такабай Абдыбекович

Кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда сөздүк минимумдун мазмунун оптималдаштыруу

Тайтелиев Чолпонбек

«Эл агартуу» журналынын беттеринде кыргыз адабиятын окутуу боюнча нормативдик документтердин чагылдырылышы (мыйзам, концепция, стандарт, программа)

Суранова Назигул Раимкуловна

Колледждерде кыргыз тилин окутуунун өзгөчөлүгү

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Добаев Кыргызбай Дуйшенбекович

О развитии системы образования кыргызской республики на современном этапе

Кособаева Бакдолот Махмудовна

Химия сабагында окуучулардын билимди системалуу өздөштүрүү технологияларын колдонуунун өзгөчөлүктөрү

Бообекова Кадиян

Түрдүү өлкөлөрдө мугалим даярдоодо баалуулуктар

Ниязова Айнагуль Маликовна

Окуучулардын долбоордук жана чыгармачыл иштеринин баалоо критерийлери

Абдымомунова Гульжамыш Асековна

Мугалимдик кесип – ага болгон заманбап талаптар

Калмаматов Бакалбай Айтиевич

Баштапкы кесиптик билим берүүдө модулдук интерактивдик окутуунун принциптери

Самсалиева Канышай Осконалиевна,
Сүйүналы кызы Наргиза

Чет элдердин тарыхый, фольклордук математикалык маселелери аркылуу окуучулардын маалыматтык жана таанып билүүчүлүк компетенцияларын калыптандыруу

Сураганова Зарина Асеновна

Формирование гражданских компетентностей школьников в рамках гражданского образования

Тагаева Гульмира Сарыгуловна

Оценивание навыков чтения и понимания прочитанного в начальной школе

Чумаева Кристина Марсельевна,
Нуржанова Сабира Акматбековна

«Облачные» возможности для обучения основам программирования

Эсеналиева Кенжеке

Кыргыз республикасында жана дүйнөлүк масштабда көп тилдүү билим берүүнүнтарыхы, тажрыйбалары

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ

Алмурзаева Саадат

Самоконтроль как фактор повышения профессиональной компетенции учителя

Дуйшеналиев Жумабек Сапаралиевич

Музыка сабагындагы системалык мамиле жана анда окуучулар ээ болуучу компетенттүүлүктүн түрлөрү

Элебесова Айгуль Бейшенакуновна

Махмуд Кашгаринин 1000 жылдыгына арналган «Түрк дүйнөсү: Ысык-Көл – аалам ордосу» эл аралык илимий-практикалык конференциясынын мааниси

Мурзалиева Зина Кочековна

Инсанды тарбиялоодо улуттук оюндардын социалдык- педагогикалык функциясы

Неждет Ялчынкая,
Жумадил уулу Аман

Математиканы окутуу методдорунун жеке билим берүүгө кошкон салымы

Сакиева Сайипжамал Салайдиновна

Башталгыч класстын мугалиминин педагогикалык практика процессинде кесиптик маданиятынын калыптанышы (бакалаврды даярдоонун мисалында)

ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ

Алымбаева Бермет Бекешовна,
Сабырова Элзада Сыдыковна

Этнопедагогиканын негизинде үй-бүлө тарбиясынын өзгөчөлүктөрү

Абакиров Курманбек

Улуу эпостун чаалыкпас чабарманы

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ

Акматкулов А.А.,
Зикирова Г.А.

«Колледж-ЖОЖ» системасында математикалык даярдык берүүдө дидактикалык бирдиктерди ирилештирүү