Известия КАО, №2(42), 2017

Главный редактор
Мамытов А.М. доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора
Байгазиев С.О. доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь
Дербишова Н.А.

Редактор
Карамолдоева С., Тагаева Г.

Редколлегия:

Мамбетакунов Э.М. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Добаев К.Д. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Рысбаев С.К. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Бабаев Д.Б. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Син Е.Е. доктор педагогических наук, профессор
Субанова М.С. доктор педагогических наук, профессор
Асипова Н.А. доктор педагогических наук, профессор
Калдыбаев С.К. доктор педагогических наук, профессор
Муратов А. доктор педагогических наук, профессор
Мааткеримов Н.О. доктор педагогических наук, профессор
Усенко Л.В. кандидат педагогических наук, доцент
Иманкулов М.К. кандидат педагогических наук, доцент

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ

Син Елисей Елисеевич

Дельтоид как новая геометрическая фигура в содержании школьной математики

Рысбаев Сулайман Казыбаевич

Кыргыз тили окуу китептерин түзүүдө жетекчиликке алынуучу дидактикалык жана методикалык

Асипова Нурбубу Асаналиевна

Качество образования и оценка учебных достижений учащихся в условиях внедрения новых предметных

Дуйшеналиев Жумабек Сапаралиевич

Кыргыз хор капелласынын аткаруучулук чыгармачылыгы жана ACAPPELLA жанрынын калыптанышына тийгизген таасири (1938-1963-ж.ж.)

Тагаева Гульмира Сарыгуловна., Левин Юлия

Разработка инструментария по чтению и пониманию для региональной оценки крупномасштабной программы в центральной Азии в целях оценки образовательных достижений учащихся 4 класса (КАПСА)

Аттокурова Ч.А. КББА, у.и.к.

Башталгыч мектептеги математикалык маселелерди чыгаруунун

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Син Елисей Елисеевич., Иманкулов Муратбек Калматович

Традиции и система школьного образования в

Дуйшеналиев Жумабек Сапаралиевич

Композитор жана дирижер С. ЮСУПОВДУН хордук чыгармаларындагы таасирдүү жаӊы каражаттарды изденүүсү

Касей Муратбек

Кыргыз салттык музыкалык аткаруучулук маданиятынын өзүнө мүнөздүү белгилери

Касей Муратбек

Кыргыз элдик ырчы-обончулук аткаруучулук маданиятынын өзүнө мүнөздүү өзгөчүлүктөрү

Аманова Гулнур Монолбаевна

Развитие ключевых компетенций учащихся кыргызской школы на уроках русского языка

Рыспаева Бактыгүл

Тарыхый маданий мурастар аркылуу химия предметин окутууда окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруу

Курманалиев К.А.

“Кыргызстандын тарыхы” предметинде компьютердик технологияны колдонуунун жолдору

Толобекова Зарема Шаршенкуловна

Современные педагогические технологии в обучении учителя в системе повышения квалификации

ТААЛИМ ЖАНА ТАРБИЯ

Байгазиев Советбек Орозканович

Бакай -Түркстандын даанышманы, кыргыздардын руханий жол башчысы жана улуу патриоту

Сейдекулова Күлсүн Сейдекуловна

Мектепке чейинки курактагы балдарды ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбиялоо проблемалары

Жумабаева Гүлайым Абдысаматовна

Батыштын субъективдүү маданиятынын жаштарга өзгөчө таасири

Дуйшонбуева Назгул Мустапаевна., Кудайназарова Клара Джолдошбековна

Жаштарга адеп-ахлактык тарбия берүүнүн этнопедагогикалык негиздери

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ

Тороев Ырысбек Турдубекович

Формирование общепрофессиональной компетенции у будущих учителей гуманитарного направления

Жакшылыкова Кишимжан

Кейс — метод в подготовке студентов экономических специальностей

Жакшылыкова Кишимжан

Модель системы оценки профессиональных компетенций