Известия КАО, №1(53), 2021

ЖУРНАЛ 2004-ЖЫЛЫ
НЕГИЗДЕЛГЕН

ЖУРНАЛ ОСНОВАН
В 2004 ГОДУ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН

КАБАРЛАРЫ

ИЗВЕСТИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

№ 1 (53) 2021

ISSN 1694-8106 (печатная версия)
ISSN 1694-8041 (электронная версия)
Индекс 77366

Бишкек–2021

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Главный редактор

Мамытов А.М. – доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора

Байгазиев С.О. – доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь

Дербишова Н.А.

Редакторы: Карамолдоева С., Дуйшо кызы М.

Редколлегия:

Мамбетакунов Э.М.                 член-корреспондент НАН КР, академик КАО

                                                      доктор педагогических наук, профессор

Добаев К.Д.                                член-корреспондент КАО

                                                      доктор педагогических наук, профессор

Рысбаев С.К.                             член-корреспондент КАО

                                                       доктор педагогических наук, профессор

Бабаев Д.Б.                                 член-корреспондент КАО

                                                      доктор педагогических наук, профессор

Син Е.Е.                                       доктор педагогических наук, профессор

Асипова Н.А.                             доктор педагогических наук, профессор

Калдыбаев С.К.                        доктор педагогических наук, профессор

Муратов А.Ж.                            доктор педагогических наук, профессор

Мааткеримов Н.О.                  доктор педагогических наук, профессор

Мамбетакунов У.Э.                 доктор педагогических наук, профессор

Токтомаметов А.Д.                 кандидат педагогических наук

Иманкулов М.К.                       кандидат педагогических наук, доцент

МАЗМУНУ
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENT

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
EDUCATION AND INNOVATION

Мамытов Абакир, доктор педагогических наук, профессор — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Мамытов Абакир
, педагогика илимдеринин доктору, профессор — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Mamytov Abakir
, doctor of Pedagogical Sciences, Professor — Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

Тагаева Гульмира Сарыгуловна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник — Кыргызская академия образования
Тагаева Гульмира Сарыгуловна, педагогика илимдеринин кандидаты, ага илимий кызматкер — Кыргыз билим берүү академиясы
Tagaeva Gulmira Sarygulovna
, candidate of Pedagogical Sciences, senior researcher — Kyrgyz Academy of Education

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ «PISA-2025»
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН НЕГИЗГИ МЕКТЕБИНИН ОКУУЧУЛАРЫН ЭЛ АРАЛЫК «PISA-2025» ИЗИЛДӨӨЛӨРҮНӨ ДАЯРДООНУН БАГЫТТАРЫ
DIRECTIONS OF PREPARING STUDENTS OF THE BASIC SCHOOL OF THE KYRGYZ REPUBLIC FOR THE INTERNATIONAL STUDIES «PISA-2025»

Син Елисей Елисеевич, доктор педагогических наук, профессор, Кыргызская академия образования — Кыргызская Республика, город Бишкек
Син Елисей Елисеевич
, педагогика илиминин доктору, профессор — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шары
Sin Elisey Eliseevich
, doctor of pedagogical sciences, professor — Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

ИНТЕГРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
МЕКТЕПТЕ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ИНТЕГРАЦИЯЛОО ИНСАНДЫН ӨНҮГҮҮ МЕХАНИЗМИ КАТАРЫНДА
INTEGRATION IN SCHOOL EDUCATION AS THE PERSONAL DEVELOPMENT MECHANISM

Турдугулов Али Турдугулович, филология илимдеринин доктору, профессор — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Турдугулов Али Турдугулович
, доктор филологических наук, профессор — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Turdugulov Ali Turdugulovich
, Doctor of Philology, professor — Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

ОКУУ КИТЕБИНИН МАЗМУНУ МЕНЕН СТРУКТУРАСЫНЫН ТЕОРИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ УЧЕБНИКА
THEORETICAL QUESTIONS OF CONTENT AND STRUCTURE OF THE TEXTBOOK

Турдугулов Али Турдугулович, филология илимдеринин доктору, профессор — Кыргыз Билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Турдугулов Али Турдугулович, доктор филологических наук, профессор — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Turdugulov Ali Turdugulovich, Doctor of Philology, professor — Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

Алибекова Өмүркан Балтабаевна, аспирант — Ош мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары
Алибекова Омуркан Балтабаевна, аспирант — Ошский государственный университет, Кыргызская Республика, город Ош
Alibekova Omurkan Baltabaevna, aspirant — Osh State University, Kyrgyz Republic, Osh city

МЕКТЕПТИН КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ ПРОГРАММАСЫ ЖАНА ОКУУ КИТЕПТЕРИ
ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНИКИ ПО КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
SCHOOL CURRICULUM AND KYRGYZ LANGUAGE TEXTBOOKS

Зикирова Гулайым Абдылдаевна, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент — Ош техникалык университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары 
Зикирова Гулайым Абдылдаевна, кандидат педагогических наук, доцент — Ошский технологический университет, Кыргызская Республика, город Ош
Zikirova Gulaiym Abdyldaeva, candidate of pedagogical sciences, docent — Osh Technological University

Таштемирова Альбина Абдыкалыковна, магистр — Ош техникалык университети
Таштемирова Альбина Абдыкалыковна, магистр-преподаватель — Ошский технологический университет
Tashtemirova Albina Abdykalykovna, master-teacher — Osh Technological University

Турдубаева Кандалатхан Ташполотовна, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент — Ош гуманитардык-педагогикалык институту
Турдубаева Кандалатхан Ташполотовна, кандидат педагогических наук, доцент — Ошский гуманитарно-педагогический институт
Turdubaeva Kandalatkan Tashpolotovna, candidate of pedagogical sciences, docent — Osh Humanitarian Pedagogikal Institute

МАТЕМАТИКА МУГАЛИМИНИН МЕТОДИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
FORMATION OF METHODOLOGICAL COMPETENCE OF A MATHEMATICS TEACHER

Кадырова Зиада Абдылдаевна, изденүүчү — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шары
Кадырова Зиада Абдылдаевна, соискатель — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Kadyrova Ziada Abdyldaevna, applicant — Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛООНУН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
CURRENT STATE OF LEARNING ACHIEVEMENT ASSESSMENT IN PRIMARY SCHOOL

Ниязова Жыпар Дуйшоевна, аспирант — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шары
Ниязова Жыпар Дуйшоевна, аспирант — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Niyazova Zhypar Duishoevna, Postgraduate student — Kyrgyz  Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

МЕДИЦИНА БАГЫТЫНДАГЫ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ АНГЛИС ТИЛИНИН РОЛУ ЖАНА АНЫ ИЗИЛДӨӨНҮН ЗАРЫЛДЫГЫ
РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ
THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE IN PROFESSIONAL EDUCATION AND THE NECESSITY OF LEARNING IT

Robert P. Batzinger, Phatnaree Srisomphan, Nutawud Boonroadwongs, Surachet Wongchomphu, Payap University Faculty of Business Administration and Science, Department of Computer Science, Amphur Muang, Chiang Mai 50000 Thailand
Роберт П. Бетзингер, Фатнарий Срисомфан, Нутавуд Бунродвонс, Сурачет Вонгчомпхуа, Паяп университетинин бизнес башкаруу жана илим факультети, Информатика факультети, Амфур Муанг, Чиангмай 50000 Таиланд
Роберт П. Бетзингер, Фатнарий Срисомфан, Нутавуд Бунродвонс, Сурачет Вонгчомпхуа, Факультет делового администрирования и науки университета Паяп, факультет компьютерных наук, Амфур Муанг, Чиангмай 50000 Таиланд

DEVELOPING A GITLAB-BASED ISO29110 FRAMEWORK FOR MENTORING AND MANAGING UNDERGRADUATE CAPSTONE PROJECTS
НАСААТЧЫЛЫК ҮЧҮН GITLAB НЕГИЗДЕГЕН ISO29110 АЛКАГЫН ИШТЕП ЧЫГУУ ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫ БАШКАРУУ CAPSTONE ДОЛБООРЛОР
РАЗРАБОТКА РАМКИ ISO29110 НА ОСНОВЕ GITLAB ДЛЯ НАСТАВНИЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ CAPSTONE ПРОЕКТА

Эралы уулу Бекзат, студент — Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, Кыргызская Республика, город Бишкек
Эралы уулу Бекзат, студент — Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Кыргыз Республикасы, Бишкек шары
Eraly uulu Bekzat, Student — Kyrgyz National University named after Zh. Balasagyn, Kyrgyz Republic, Bishkek city

ФРАГМЕНТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ, ИЛИ ЭПОХА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕНЯЮЩАЯ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
ФРАГМЕНТАРДЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮ, ЖЕ АДАМДЫН АӉ-СЕЗИМИН ѲЗГѲРТҮП ЖАТКАН ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ДООРУ
THINKING, OR THE EPOCH OF INFORMATION TECHNOLOGIES CHANGING OUR CONSCIOUSNESS

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
STATE LANGUAGE

Рысбаев Сулайман, педагогика илимдеринин доктору, профессор — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Рысбаев Сулайман, доктор педагогических наук, профессор — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Rysbaev Sulaiman, Ph.D., Professor — Academy Education of Kyrgyzstan, Kyrgyz Republic, Bishkek city

ГРАММАТИКАЛЫК КАТЕГОРИЯЛАРДЫ МОДЕЛДЕШТИРҮҮ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН ТИЛДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕНИКОВ ЧЕРЕЗ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
FORMATION OF LANGUAGE COMPETENCE OF STUDENTS USING THE METHOD OF MODELING GRAMMATICAL CATEGORIES

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
TEACHING TECHNOLOGY

Аттокурова Чынар Амановна, ага илимий кызматкер — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Аттокурова Чынар Амановна, старший научный сотрудник — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Attokurova Chynar Amanovna, Senior Researcher — Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

СИНГАПУРДУК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА КОЛДОНУУЧУ МЕТОДДОР БАШТАЛГЫЧ МАТЕМАТИКА САБАГЫНЫН МИСАЛЫНДА
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ В СИНГАПУРСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ НАЧАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ
METHODS USED IN THE SINGAPORE EDUCATION SYSTEM ON THE EXAMPLE OF PRIMARY MATHEMATICS

Дуйшеналиев Жумабек Сапаралиевич, ага илимий кызматкери, музыка таануучу — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Дуйшеналиев Жумабек Сапаралиевич, музыковед, старший научный сотрудник — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Duishenaliev Jumabek Saparalievich, Music expert, Senior scientific officer, Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

МУЗЫКА САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН АКТИВДЕШТИРҮҮ ЖӨНҮНДӨ
О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
ABOUT THE DEVELOPMENT OF STUDENT CREATIVITY AT MUSIC LESSONS

Бекматова Жыпара Тулебаевна, аспирант — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Бекматова Жыпара Тулебаевна, аспирант — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Bekmatova Zhypara Tulebaevna, Postgraduate student — Academy of education of Kyrgyzstan, Kyrgyz Republic, Bishkek city

ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДА КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ КЕПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЗАРЫЛДЫГЫ
НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
THE NEED FOR FORMING SPEECH COMPETENCE IN THE PROCESS OF TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION IN KYRGYZSTAN

Бекматова Жыпара Тулебаевна, аспирант — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Бекматова Жыпара Тулебаевна, аспирант — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Bekmatova Zhypara Tulebaevna, Postgraduate student — Academy of education of Kyrgyzstan, Kyrgyz Republic, Bishkek city

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МАТЕМАТИКА БАГЫТЫНДА КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУНУН РОЛУ
РОЛЬ ПРЕПОДОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПО МАТЕМАТИКЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ
THE ROLE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN MATHEMATICAL PROFES SIONAL EDUCATION IN KYRGYZSTAN

Исманалиева Жылдыз Абдимиталиповна, аспирант — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Исманалиева Жылдыз Абдимиталиповна, аспирант — Кыргызкая академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Ismanalieva Zhyldyz Abdimitalipovna, Graduate student — Kyrgyz Academy Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

КРЕДИТТИК СИСТЕМАНЫН АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
ADVANTAGES OF THE CREDIT SYSTEM

Исманалиева Жылдыз Абдимиталиповна, аспирант — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Исманалиева Жылдыз Абдимиталиповна, аспирант — Кыргызкая академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Ismanalieva Zhyldyz Abdimitalipovna, Graduate student — Kyrgyz Academy Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

КРЕДИТТИК СИСТЕМАНЫН МАҢЫЗЫ
СУТЬ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
ESSENCE OF THE CREDIT SYSTEM

Ниязова Жыпар Дуйшоевна, аспирант — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Ниязова Жыпар Дуйшоевна, аспирант — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Niyazova Zhypar Duishoevna, Postgraduate student — Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

МЕДИЦИНА БАГЫТЫНДАГЫ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ АНГЛИС ТИЛИ АДИСТИН КООМДУК-СОЦИАЛДЫК КЕРЕКТӨӨСҮНӨ КАРАТА ОКУТУУНУН ЗАРЫЛДЫГЫ
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ СПЕЦИАЛИСТА
THE NEED FOR TEACHING ENGLISH FOR SOCIAL NEEDS OF A SPECIALIST IN MEDICAL PROFESSIONAL EDUCATION

Нуракова Жыпар Шермаматовна, аспирант — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Нуракова Жыпар Шермаматовна, аспирант — Кыргызскоая академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Nurakova Zhypara Shermamatovna, Postgraduate student — Academy education of Kyrgyzst, Kyrgyz Republic, Bishkek city

МЕДИЦИНА ТАРМАКТАРЫНДА ОКУГАН СТУДЕНТТЕРДИН АНГЛИС ТИЛИ БОЮНЧА ЖАЗМА КЕП КӨНДҮМДӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУГА КАРАТА ТҮЗҮЛГӨН КООМДУК-СОЦИАЛДЫК МУКТАЖДЫКТАР
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПИСЬМЕННЫХ НАВЫКОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
SOCIAL NEEDS OF MEDICAL STUDENTS IN THE FORMATION OF WRITING ENGLISH SKILLS

Зикирова Гулайым Абдылдаевна, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент — Ош техникалык университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы
Зикирова Гулайым Абдылдаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Ошский технологический университет, город Ош, Кыргызская Республика
Zikirova Gulaiym Abdyldaeva, candidate of pedagogical sciences, docent, Osh Technological University, Osh, Kyrgyz Republic

Таштемирова Альбина Абдыкалыковна, магистр — Ош техникалык университети
Таштемирова Альбина Абдыкалыковна, магистр-преподаватель, Ошский технологический университет
Tashtemirova Albina Abdykalykovna, master-teacher, Osh Technological University

Турдубаева Кандалатхан Ташполотовна, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент — Ош гуманитардык-педагогикалык институту
Турдубаева Кандалатхан Ташполотовна, кандидат педагогических наук, доцент, Ошский гуманитарно-педагогический институт
Turdubaeva Kandalatkan Tashpolotovna, candidate of pedagogical sciences, docent, Osh Humanitarian Pedagogikal Institute

ИШКАНАНЫН ФИНАНСЫЛЫК ТУРУКТУУЛУК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН УБАКТЫЛУУ КАТАР МОДЕЛДЕШТИРҮҮСҮН КОЛДОНУУ МЕНЕН ПРОГНОЗДОО
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО РЯДА
FORECASTING OF FACTORS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF AN ENTERPRISE ON THE BASIS USING A MODELING OF TIME SERIES

ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ
ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
EDUCATION AND TRAINING

Алымбаева Бермет Бекешовна, Кыргыз билим берүү академиясы, Билим берүү стратегиялык өнүктүрүү борбору, Баланы шайкеш өнүктүрүү жана тарбия лабораториясы, жетектөөчү кызматкер
Алымбаева Бермет Бекешовна, ведущий научный сотрудник, Центр стратегического развития образования, Лаборатория гармоничного развития и воспитания ребенка, Кыргызская академия образования
Аlymbaeva Вermet Вekeshovna, leading researcher, Сenter for strategic development, Education laboratory for the correct development and upbringing of a child

Сабырова Элзада Сыдыковна, К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, п.и.к. доц. м.а., Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Сабырова Элзада Сыдыковна, к.п.н., и.о. доцент, Бишкекский гуманитарный университет имени К. Карасаева, Кыргызская Республика, город Бишкек
Sabyrova Elzada Sidikovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Bishkek State University named after K.Karasaev, Kyrgyz Republic, Bishkek city

АТА-ЭНЕЛЕРДИН САБАТТУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУДА ЭНЕЛЕР МЕКТЕБИНИН ТААСИРИ
ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ШКОЛЫ НА ПОВЫШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
INFLUENCE OF MOTHER’S SCHOOL ON INCREASING

Алимбеков А., педагогика илимдеринин доктору, профессор — Кыргыз-Түрк “Манас”университети
Алимбеков А., доктор педагогических наук, профессор, Кыргызско-Турецкий Университет “Манас”
Alimbekov A., Doctor of pedagogy, Professor, Kyrgyz Turkish University «Manas»

Асанова А., педагогика кафедрасынын магистри — Кыргыз-Түрк “Манас” университети, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Асанова А., Магистр кафедры педагогики, Кыргызско-Турецкий Университет “Манас”, Кыргызская Республика, город Бишкек
Asanova A., Kyrgyz Turkish University «Manas», Master of the Department of Pedagogy, Kyrgyz Republic, Bishkek city

КЫРГЫЗ ЖОМОКТОРУ УЛУТТУК РУХАНИЙ–АДЕПТИК БААЛУУЛУКТАРДЫ ИЗИЛДЕП ҮЙРѲНҮҮНҮН БУЛАГЫ КАТАРЫ
КЫРГЫЗСКИЕ СКАЗКИ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
KYRGYZ FAIRY TALES AS A SOURCE OF STUDYING

Алисултанова Нигора Абибуллаeвна, Андижан мамлeкeттик унивeрситeти, Филология факультeти, улук окутуучусу, Орус тили жана адабияты кафедрасы, Өзбекстан Республикасы
Алисултанова Нигора Абибуллаeвна, Андижанcкий государствeнный унивeрситeт, Филологический факультeт, Кафедра руского языка и литературы, старший прeподаватeль, Республика Узбекистан
Alisultonova Nigora Abibulayevna, Head teacher, The Department of Russian language and literature, Andijan State University, Republic of Uzbeistan

ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ФОЛЬКЛОРГО КЫЗЫГУУСУНА ТААСИР ЭТКЕН ФАКТОРЛОР
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНТEРEС ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА К ФОЛЬКЛОРУ
FACTORS INFLUENCING CHINGIZ AITMATOV’S INTEREST IN FOLKLORE

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ
ВЫСШЕЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
HIGHER AND PROFESSIONAL EDUCATION

Сатыбекова Бурул Султанкуловна, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, ага окутуучу, педагогика магистри, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Сатыбекова Бурул Султанкуловна, ст.преродаватель, магистр педагогики, Кыргызский государственный университет имени И. Арабаев, Кыргызская Республика, город Бишкек
Satybekova Burul Sultankulovna, teacher, Kyrgyz state University named after I. Arabaev, Kyrgyz Republic, Bishkek city

«МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ» АДИСТИГИНДЕ КӨРКӨМ АДАБИЯТТЫ ОКУТУУНУН НЕГИЗДЕРИ
ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
FUNDAMENTALS OF TEACHING FICTION IN THE SPECIALTY «PRESCHOOL EDUCATION»