Известия КАО, №4(40), 2016

Главный редактор
Мамытов А.М. доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора
Байгазиев С.О. доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь
Жунусбаев С.Т.

Редактор
Дербишова Н.А.

Редколлегия:

Бекбоев И.Б. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Мамбетакунов Э.М. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Добаев К.Д. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Рысбаев С.К. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Бабаев Д.Б. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Син Е.Е. доктор педагогических наук, профессор
Субанова М.С. доктор педагогических наук, профессор
Асипова Н.А. доктор педагогических наук, профессор
Калдыбаев С.К. доктор педагогических наук, профессор
Муратов А. доктор педагогических наук, профессор
Мааткеримов Н.О. доктор педагогических наук, профессор
Усенко Л.В. кандидат педагогических наук, доцент
Иманкулов М.К. кандидат педагогических наук, доцент

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ

Мааткеримов Нурсапар Оролбекович,
Хажы Кара Думан, ,
Шабданбаева Айзада Кеңешовна

Окуучуларда дүйнөнүн табигый-илимий сүрөттөлүшүн калыптандыруу багыттары

Бабаев Дөлөн Бабаевич,
Мурзаев Маматали Султанович

Болочок педагогдордун кесиптик компетенцияларын калыптандыруу

Рыспаева Бактыгүл

Тарыхый маданий мурастар аркылуу химияны окутууда окуучулардын маданий компетенттүүлүгүн калыптандыруу

Алиева Чынара Мукашовна

Окуп-үйрөнүүдө нейробиологиялык процесстерди эске алуу

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Рысбаев Сулайман Казыбаевич

Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөнүүгө ишмердик мамиле: интенциялар жана билгичтиктерди баалоо маселелери

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Мамбетакунов Эсенбек,
Абытов Мамат Тилемишевич

«Табият таануу» предметин окутуу жөнүндө

Добаев Кыргызбай Дуйшенбекович

Дуальное образование: проблемы становления и развития в Кыргызстане

Рысбаев Сулайман Казыбаевич,
Абдухамидова Батмахан Абдуакимовна

Көркөм текст менен иштөөнүн жолдору

Акматов Дамирбек Абыласанович,
Оторбекова Айнагүл Махмутовна,
Мамбеталиев Жолдошбек Тезекбаевич

«Көркөм өнөр» предметин заманбап окутуу учурдун талабы

Алиева Чынара Мукашовна

Деловые игры экономического содержания в обучении математике студентов-экономистов

Мамбетова Заря Жусуповна

Кыргыз Республикасында башталгыч класстарга «Мекен таануу» предметин киргизүүнүн шарттары

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ

Алимбеков Акматали

Махмуд Кашгаринин «Түрк тилдер» сөз жыйнагындагы балдар жана аларды багып өстүрүүгө байланыштуу сөздөрдүн маани-маңызы

ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ

Алымбаева Бермет Бекешовна,
Сабырова Элзада Сыдыковна

Окуучуларды этнопедагогиканын негизинде жаш өзгөчөлүктөрүн эске алып үй-бүлөдө тарбиялоо маселеси

Батаканова Светлана Топчиевна

Советбек Байгазиевдин «Манас» эпосу: Каныкейдин улуу махабаты жана анын образынын рухий — адептик, патриоттук сабактары» аттуу китеби тууралуу же Каныкейдин образы ХХI кылымдын кыз-келиндерине үлгү жана нуска

Сакиева Сайипжамал Салайдиновна

Советбек Байгазиевдин тарбиячыга жети насаатындагы педагогикалык көз караштар («Педагогикалык руханиятка» таянуу менен)

Элебесова Айгүл Бейшенакуновна

Тарыхый-маданий мурастар — элдин көөнөрбөс кенчи

Иманкулова Макиль Токтогуловна

Взаимодействие школы и социокультурной среды по воспитанию учащихся

Джумабаева Гүлайым Абдысаматовна

Кеп маданиятына жеткиликтүү көңүл бөлбөгөндүктөн пайда болгон көйгөйлөр

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ

Ибирайым кызы Айжан

Болочок адистерди даярдоодо информатиканы окутууну оптималдаштыруунун ролу