Известия КАО, №1(37), 2016

Главный редактор
Мамытов А.М. доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора
Байгазиев С.О. доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь
Жунусбаев С.Т.

Редактор
Дербишова Н.А.

Редколлегия:

Бекбоев И.Б. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Мамбетакунов Э.М. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Добаев К.Д. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Рысбаев С.К. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Бабаев Д.Б. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Син Е.Е. доктор педагогических наук, профессор
Субанова М.С. доктор педагогических наук, профессор
Асипова Н.А. доктор педагогических наук, профессор
Калдыбаев С.К. доктор педагогических наук, профессор
Муратов А. доктор педагогических наук, профессор
Мааткеримов Н.О. доктор педагогических наук, профессор
Усенко Л.В. кандидат педагогических наук, доцент
Иманкулов М.К. кандидат педагогических наук, доцент

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ

Байгазиев С.О.
Педагогикалык догмалардан окуучуну өстүрүп — өнүктүрүүнүн диалектикасына карай

Мамытов А.М.
Кыргыз республикасындагы жалпы орто билим берүүдө жаңы муундагы предметтик стандарттарды иштеп чыгуу

Син Е.Е.
Школьное образование финляндии как феномен XXI века

Добаев К.Д.
Наука в кыргызстане: основные тенденции и проблемы развития

Калдыбаев С.К., Жунусакунова А.Д.
Окутуунун натыйжасын баалоого компетенттүүлүк мамиле кылуунун түйүндүү түшүнүктөрү

Иманкулов М.К.
Развитие системы образования в начале XX в

Супатаева Э.А.
К проблеме сравнительно-педагогических исследований в кыргызстане

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Рысбаев С.К.

Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөнүүгө ишмердик мамиле: интенциялар жана билгичтиктерди баалоо маселелери

Асранкулова Бактыгуль
Дил баян жазууга үйрөтүү аркылуу мектеп окуучуларында руханий баалуулуктарды калыптандыруунун мааниси

ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ

Алымбаева Б.Б., Сабырова Э.С.
Балдарды тарбиялоодогу үй — бүлөнүн жана мектептин кызматташтыгы

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ

Железнова И.А., Таласбаева А.
Психолого–педагогический аспект менеджмента

Мурзаев М.С.
Проблемы формирования психологических компетенции у будущих педагогов на компетентностной основе

Неждет Ялчынкая, Жумадил уулу Аман
Математикалык кооптонуу жана коркуу сезими тууралуу анкеталык сурамжылоо жүргүзүү

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ

Мамбетакунов Э.М.
Педагогикалык кадрларды даярдоо системасы

Торогелдиева К.М., Сейтеева М.Д.
Кыргыз республикасында юристтерге математикалык билим берүүнүн абалы

Туркмен Рамазан
Окуучуларды компетенттүүлүктүн негизинде окутуу

Субанов Б.А.
Болочок экономисттерди окутуу процессинде программалык каражаттардын жана маалыматтык технологиялардын колдонулушу

Абыласынова Г.И., Сагынтай кызы Эльвира
Разработка и внедрение электронного обучения в вузе (на примере игу имени к. Тыныстанова)

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жакшылыкова К.Ж.

Особенности разработки фонда оценочных средств для установления уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников

Жумабаева Д.Б.
Активизация учебной деятельности учащихся при обучении предмета «здоровый образ жизни»