Известия КАО, №4(36), 2015

Главный редактор
Мамытов А.М. доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора
Байгазиев С.О. доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь
Жунусбаев С.Т.

Редактор
Мурзалиева З.К. кандидат педагогических наук

Редколлегия:

Бекбоев И.Б. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Мамбетакунов Э.М. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Добаев К.Д. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Рысбаев С.К. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Бабаев Д.Б. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Син Е.Е. доктор педагогических наук, профессор
Субанова М.С. доктор педагогических наук, профессор
Асипова Н.А. доктор педагогических наук, профессор
Калдыбаев С.К. доктор педагогических наук, профессор
Муратов А. доктор педагогических наук, профессор
Усенко Л.В. доктор педагогических наук, доцент
Иманкулов М.К. доктор педагогических наук, доцент

МАЗМУНУ
ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Калдыбаев С.К.
Возможности образовательных технологий в обучении школьных предметов
Тагаева Д.А.
Геометрия сабагын окутуу процессинде окуучулардын чыгармачылык ишмердлүүктөрүн өнүктүрүүнүн кээ бир жолдору
Зулпукарова Д.И.
Математика сабагында өз алдынча иштерди уюштуруунун жолдору
Кедейбаева Д.
Математикалык эмес багыттагы профилдерге математика курсун окутуунун өзгөчөлүктөрү
Култаева Д.Ч.
Технологиялык колледждерде математиканы окутууда студенттердин жөндөмдүүлүгүн эске алуунун зарылдыгы жана мааниси
Сабыров Р.С, Тулалиева А.Ж.
Разработка web-приложения для выпусников вуза
Самсалиева К.О.
Математика сабагында дифференцирлеп окутуу эффективдүү билим берүүнүн фактору катарында
Мурзабаев К.
Теңдештиктерди окутууда окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун айрым учурлары
Аттокурова Ч.А.
Башталгыч мектепте математиканы окутууда кайтарым байланышты колдонуу
Омурзакова Ч.Ш.
«Коммуникативдүү компетенттүүлүк» түшүнүгү жана анын билим берүү системасындагы орду

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Байгазиев С.
Улуу «манас» эпосунун улуттук жана жалпы адамзаттык мааниси
Рысбаев С.
Мамлекеттик тилибизди үйрөтүүнүн заманбап стратегиялары кандай болууга тийиш?
Идаева А.Б.
«Манас» эпосу кыргыз элинин адептик-этикалык маданиятынүйрөнүүнүн булагы катары
Мусаева В.И.
Жогорку класстарда — илимий стилди окутууда окуучуларды кептик компетенттүүлүккө үйрөтүү
Ахмадиев Р.Б.
Жанр трагедии в творчестве Мустая Карима
Токтомаметов А.Д.
Кенже курактагы балдар текстти кандай кабыл алышат жана адабий окуу китептеринде бул маселе кандай чечилген

КЕСИПТИК ОКУУ

Рамазан Т.
Кыргыз-түрк лицейлериндеги жогорку класстын окуучуларынын компетенцияларын калыптандырууда кейс-методду колдонуу
Файзуллина З.Ф., Токсонбаев Р.Н.
Реализация лингвокоммуникативной культуры в учебном процессе как актуальная задача профильного обучения в технической гимназии
Кулуева Ф.Ш.
Туризм адистигинде окуган студенттердин маалыматтык компетенттүүлүгүн калыптандыруу
Файзуллина З.Ф.
Научные основы формирования содержания обучения английскому языку в гимназии технического профиля
Аттокурова А.Дж.
Жогорку кесиптик билим берүүдө кредит системасынын өзгөчөлүктөрү
Сакимбаев Э.Р.
Нужны ли нам доктора phd?

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ

Султанкулов. Д.И.
Билим берүүнү башкарууну модернизациялоо
Келдибекова А.О.
Решение нестандартных задач по математике как средство формирования творческого мышления учащихся школ
Курманаева Д.
Регионализация содержания образования как важное условие совершенствования гуманитарной подготовки социальных педагогов в вузах Казахстана
Козубаева Б.У.
Тарыхты окутууда ой-жүгүртүүчү тапшырмаларды колдонуу менен компетенттүүлүктү калыптандыруунун мисалдары
Корголдоева П., Бообекова К.
Сингапур мамлекетинин билим берүү системасы жана педагогикалык кадрларды даярдоо өзгөчөлүктөрү
Железнова И.А., Таласбаева А.
Синдром эмоционального выгорания у педагогов

ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ

Алымбаева Б. Б., Сабыров Р.С.
Үй-бүлөдө тарбиялоонун адептик нормалары, коомдогу статусу, функциялары
Нарымбетов Т.К.
Студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруу жана ага коюлган талаптар