Известия КАО, №3(52), 2020

ЖУРНАЛ 2004-ЖЫЛЫ

НЕГИЗДЕЛГЕН

ЖУРНАЛ ОСНОВАН

В 2004 ГОДУ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН

КАБАРЛАРЫ

ИЗВЕСТИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

№ 3 (52) 2020

ISSN 1694-8106 (печатная версия)

ISSN 1694-8041 (электронная версия)

Индекс 77366

Бишкек 2020

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Главный редактор

Мамытов А.М. – доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора

Байгазиев С.О. – доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь

Дербишова Н.А.

Редакторы: Карамолдоева С., Дуйшо кызы М.

Редколлегия:

Мамбетакунов Э.М.                 член-корреспондент НАН КР, академик КАО

                                                      доктор педагогических наук, профессор

Добаев К.Д.                                член-корреспондент КАО

                                                      доктор педагогических наук, профессор

Рысбаев С.К.                             член-корреспондент КАО

                                                       доктор педагогических наук, профессор

Бабаев Д.Б.                                 член-корреспондент КАО

                                                      доктор педагогических наук, профессор

Син Е.Е.                                       доктор педагогических наук, профессор

Асипова Н.А.                             доктор педагогических наук, профессор

Калдыбаев С.К.                        доктор педагогических наук, профессор

Муратов А.Ж.                            доктор педагогических наук, профессор

Мааткеримов Н.О.                  доктор педагогических наук, профессор

Мамбетакунов У.Э.                 доктор педагогических наук, профессор

Токтомаметов А.Д.                 кандидат педагогических наук

Иманкулов М.К.                       кандидат педагогических наук, доцент

МАЗМУНУ
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENT

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
EDUCATION AND INNOVATION

Абакир Мамытов
Abakir Mamytov

«Билим берүүнү өнүктүүрүү стратегиясы – 2040» долбоору: кемчиликтери жана мүчүлүштүктөрү
Проект «Стратегия развития образования – 2040»: недостатки и погрешности
Draft education development strategy 2040: disadvantages and deviation

Тагаева Гульмира Сарыгуловна
Tagaeva Gulmira Sarygulovna

Статистическая обработка тестовых заданий в процессе стандартизации инструментариев оценивания сформированности компетентностей учащихся
Окуучулардын компетенттүүлүгүнүн калыптануусун баалоонун инструментарийлерин стандартташтыруу процессинде тесттик тапшырмаларды статистикалык иштеп чыгуу
Statistical processing of test tasks in the process of standardization of tools for assessing the formation of students’ competencies

Ибирайым кызы Айжан, Акматов Д.А., Дуйшеналиев Ж.С.
Ibiraiym kyzy Aijan, Akmatov D.A., Dyishenaliev D.S.

Информатика, көркөм өнөр жана музыка предметтеринин мазмунун жаңылоо шарттары
Условия модернизации содержания предметов информатики, изобразительно-художественного творчества и музыки
Terms and conditions of modernization the content of subjects informatics, art and music

Сөлпүбашова Аскербүбү Рысалиевна, Мурзаибраимова Бибисара Бекмаматовна
Solpubashova Askerbubu Rysalievna, Murzaibraimova Bibisara Bekmatovna

Табият таануу сабагында электрондук окуу материалдарын  колдонуу сапаттуу билимдин шарты
Применение электронных учебных материалов на уроке естествознания – условие для качественного образования
Application of electronic learning materials in natural learning lessons a condition for quality education

Абакирова А.Р.
Abakirova А.R.

Кыргызстанда инклюзивдик билим берүү: проблемалары жана перспективалар
Инклюзивное образование в Кыргызстане: проблемы и перспективы
Inclusive education in Kyrgyzstan: history and problems

Бегалиева Толкун Ибирагимовна
Begalieva T.I.

Билим берүү системасын моделдештирүүгө эксперименттик мамиле
Экспериментальный взгляд на моделирование системы образования
Experimental view of modeling the education system

Кадырова Зиада Абдылдаевна
Kadyrova Ziada Abdyldaevna

Башталгыч класстын окуучуларынын окуу жетишкендиктерин баалоо проблемасы боюнча изилдөөлөргө талдоо
Анализ исследований по проблемам оценивания учебных достижений учащихся младших классов
Analysis of researchon the problems of estimation of learning achievements of younger classes

Стамалиева К.А.
Stamalieva K.A.

Окуучулардын таанып билүү кызыкчылыктарын туундунун ар кандай тармактарда колдонулушун көрсөтүү аркылуу өнүктүрүү
Развитие познавательных интересов учащихся через рассмотрения применения производной в различных областях
Development of cognitive interests for students through consideration of application of a derivative in various areas

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
STATE LANGUAGE

Аземова Айгүл Аскербековна
Azemova Aigul Askerbekovna

Кыргыз тилинин окуу-методикалык колдонмолору
Учебно-методические пособия по обучению кыргызскому языку
Kyrgyz language learning tools

Казиева Кыял Кенжебековна
Kazieva Kyial Kenjebekovna

Советбек Байгазиевдин «Манас» жана улут тагдыры жөнүндө эмгектеринин публицистикалуулугу
Публицистичность трудов Советбека Байгазиева о «Манасе» и судьбах нации
Publicistic nature of Sovetbek Baigaziev’s works about Manas and the fate of the nation

Казиева Кыял Кенжебековна
Kazieva Kyial Kenjebekovna

Советбек Байгазиевдин публицистикасындагы улуттук аң-сезим эркиндиги
Свобода национального самосознания в публицистике Советбека Байгазиева
Freedom of national identity in the journalism of Sovetbek Baigaziev

Кенжеева Аида Алымбековна
Kenjeeva Aida Alymbekovna

Мектепке чейинки балдардын кыргыз тилинде сабаттуулукка үйрөтүү менен бирге мекенчилдикке тарбиялоо
Обучение к грамотности детей дошкольного возраста и формирование патриотизма
Pre-school children’s literacy development in kyrgyz language and forming of their patriotic feelings

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
TEACHING TECHNOLOGY

Сакимбаев Элимбай Раисович
Sakimbaev E.R.

О некоторых особенностях здорового образа жизни учащихся школ Кыргызстана
Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын сергек жашоодогу кээ бир өзгөчөлүктөрү
About some features healthy lifestyle students of schools of Kyrgyzstan

Дуйшеналиев Жумабек Сапаралиевич
Duyshenaliev Jumabek Saparalievich

Музыка сабагында окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүдөгү музыкалык оюндардын ролу
Роль музыкальных игр в развитии творческих способностей учеников на уроках музыки
Role of musical game in the development of creative abilities of pupils in music lessons

Ажыбекова Айгерим Ажыбековнаr
Azhybekova Aygerim Azhybekovna

Роль эстетики в процессе педагогической деятельности
Эстетиканын педагогикалык ишмердүүлүк процессиндеги орду
The role of aesthetics in the process of teaching

Акмолдоева Анара Жукешовна, Ткачёва Светлана Анатольевна
Akmoldoeva Anara Zhukeshovna, Tkacheva Svetlana Anatolyevna

Использование интерактивных методов обучения в преподавании психологических дисциплин
Окуутунун интерактивдүү методдорун психология сабагында колдонуу
The use of interactive methods of educating is in teaching of psychological disciplines

Жолдошбаева Ы.К., Насипова А.Ш.
Zholdoshbaeva Y.K., Nasipova A.Sh.

Окутуунун айрым технологияларын талдоо
Анализ некоторых технологий обучения
Analysis of some learning technologies

Раева М.Т., Кыштообаева Ч.А.
Rayeva M.T. Kyshtoobaeva Ch.A.

Взаимосвязи курсов математики и основ информатики и вычислительной техники
Relationship of mathematics courses and basics of informatics and computer engineering

ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ
ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
EDUCATION AND TRAINING

Жумабаева Гулайым Абдысаматовна
Dzhumabaeva Gulaym Abdysamatovna

Окуучунун рухий өнүгүшүндө тандоонун мааниси
Роль выбора в духовном развитии учащихся
The role of choice in the spiritual development of students

Алымбаева Бермет Бекешовна, Сабырова Элзада Сыдыковна
Alymbaeva Bermet Bekeshovna, Sabyrova Elzada Sidikovna

Үй-бүлөдө кыздарды тарбиялоо
Воспитание девочек в семье
Education girls in the family

Колдошев Мисирали Колдошович
Koldoshev Misirali Koldoshovich

Калмак ханы Акунбешим менен Манас баатырдын кагылышуу окуясынын тарбиялык өңүтү
Воспитательный аспект сражения калмакского хана Акунбешима и Манас-батыра
The educational aspect of the battle between the kalmak khan Akunbeshim and Manas-batyr

ЖОГОРКУ ЖАНА КЕСИПТИК ОКУУ
ВЫСШЕЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
HIGHER AND PROFESSIONAL EDUCATION

Аманова Гулнур Монолбаевна
Amanova Gulnur Monolbaevna

Особенности педагогического процесса в профессиональном образовании
Кесиптик билим берүүдөгү педагогикалык процесстин өзгөчөлүктөрү
Features of the pedagogical process in professional education

Жолдошбаева Ы.К., Ташиева Н.А.
Zholdoshbaeva Y.K., Tashieva N.A.

Болочок мугалимдерди даярдоонун айрым маселелери
Некоторые проблемы подготовки будущих учителей
Some problems of preparing for future teachers

Кыштообаева Чолпон Асанкуловна
Kyshtoobaeva Cholpon Asankulovna

Болочоктогу математика мугалимдерин кесиптик даярдоодо «сандык методдор» курсун окутуунун ролу жана орду
Роль и место обучения курсу «численные методы» будущих учителей математиков в профессиональной подготовке
Role and location of training of the course «numerical methods» of future teachers of mathematics in professional training