Известия КАО, №3(55), 2021

ЖУРНАЛ 2004-ЖЫЛЫ
НЕГИЗДЕЛГЕН

ЖУРНАЛ ОСНОВАН
В 2004 ГОДУ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН

КАБАРЛАРЫ

ИЗВЕСТИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

№ 3 (55) 2021

ISSN 1694-8106 (печатная версия)
ISSN 1694-8041 (электронная версия)
Индекс 77366

Бишкек–2021

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Главный редактор

Мамытов А.М. – доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора

Дюшеева Н.К. – доктор педагогических наук, профессор КАО

Ответственный секретарь

Дербишова Н.А.

Редакторы: Карамолдоева С., Дуйшо кызы М.

Редколлегия:

Мамбетакунов Э.М.                 член-корреспондент НАН КР, академик КАО

                                                      доктор педагогических наук, профессор

Байгазиев С.О.                        доктор педагогических наук, профессор,

                                                      академик КАО

Добаев К.Д.                                член-корреспондент КАО

                                                      доктор педагогических наук, профессор

Рысбаев С.К.                             член-корреспондент КАО

                                                       доктор педагогических наук, профессор

Бабаев Д.Б.                                 член-корреспондент КАО

                                                      доктор педагогических наук, профессор

Син Е.Е.                                       доктор педагогических наук, профессор

Асипова Н.А.                             доктор педагогических наук, профессор

Калдыбаев С.К.                        доктор педагогических наук, профессор

Муратов А.Ж.                            доктор педагогических наук, профессор

Мааткеримов Н.О.                  доктор педагогических наук, профессор

Мамбетакунов У.Э.                 доктор педагогических наук, профессор

Турдугулов А.Т.                       доктор филологических наук, профессор

Токтомаметов А.Д.                 кандидат педагогических наук

Иманкулов М.К.                       кандидат педагогических наук, доцент

МАЗМУНУ
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENT

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
EDUCATION AND INNOVATION

Мамытов Абакир, доктор педагогических наук, профессор, — Кыргызская академия образования, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Мамытов Абакир, педагогика илимдеринин доктору, профессор, — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргызская Республика, город Бишкек
Mamytov Abakir, doctor of Pedagogical Sciences, Professor, — Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМДЫ ЖАКШЫРТУУ МАСЕЛЕСИ
ON THE ISSUE OF IMPROVING LEGISLATION KYRGYZ REPUBLIC ON EDUCATION

Орозбаева Айнура Абдазовна , ага окутуучу, — Ош гуманитардык-педагогикалык университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары
Орозбаева Айнура Абдазовна , старший преподаватель, — Ошский гуманитарно-педагогический университет, Кыргызская Республика, город Ош
Orozbayeva Ainura Abdazovna , Senior Lecturer, — Osh Humanitarian Pedagogical University, Osh city, Kyrgyz Republic

КОМПЬЮТЕРДИК САБАТТУУЛУК – БИЛИМ БЕРҮҮНҮ САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН НЕГИЗИ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ОСНОВА ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
COMPUTER LITERACY IS THE BASIS FOR DIGITALIZATION OF EDUCATION

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
STATE LANGUAGE

Садыров Муратбек Тентиевич , филология илимдеринин кандидаты, ага илимий кызматкер, — Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясы, Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Садыров Муратбек Тентиевич , кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, — Институт языка и литературы имени Ч. Айтматова, Национальная академия наук Кыргызской Республики, Кыргызская Республика, город Бишкек
Sadyrov Murat Tentievich , Ph.D., Senior Scientific Researcher, — Of the Institute of Language and Literature named after Ch. Aitmatov, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek city, Kyrgyz Republic

КЫРГЫЗ АДАБИЙ БАЙЛАНЫШТАРЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ
СТАНОВЛЕНИЕ КЫРГЫЗСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
THE FORMATION OF KYRGYZ LITERARY RELATIONS

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
TEACHING TECHNOLOGY

Калдыбаев Салидин Кадыркулович , педагогика илимдеринин доктору, — Эл аралык Ала-Тоо университети, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Калдыбаев Салидин Кадыркулович , доктор педагогических наук, — Международный университет Ала-Тоо, Кыргызская Республика, город Бишкек
Kaldybaev Salidin Kadyrkulovich , Doctor of Pedagogical Sciences, — Ala-Too International University, Bishkek city, Kyrgyz Republic

Тагаева Дамира Абылкасымовна , педагогика илимдеринин кандидаты, — Ош Мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары
Тагаева Дамира Абылкасымовна , кандидат педагогических наук, — Ошский Государственный университет, Кыргызская Республика, город Ош
Tagaeva Damira Abylkasymovna , PhD, — Osh State University, Osh city, Kyrgyz Republic

Талипов Алмамбет Тынычбекович , окутуучу, — Ош Мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары
Талипов Алмамбет Тынычбекович , преподаватель, — Ошский Государственный университет, Кыргызская Республика, город Ош
Talipov Almambet Tynychbekovich , Teacher, — Osh State University, Osh city, Kyrgyz Republic

ОРТО МЕКТЕПТЕ ГЕОМЕТРИЯ САБАКТАРЫН МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП ОКУТУУ
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING GEOMETRY IN SECONDARY SCHOOL

Орозали кызы Гулкайыр , окутуучу, — Ош технологиялык университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары
Орозали кызы Гулкайыр , преподаватель, — Ошский технологический университет, Кыргызская Республика, город Ош
Orozali kyzy Gulkayir , Teacher, — Osh Technological University, Kyrgyz Republiс, Osh city

ӨСПҮРҮМ КУРАКТАГЫ ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН КОМПОНЕНТТЕРИ
КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
COMPONENTS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY FOR DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF TEENAGE STUDENTS

Кыштообаева Чолпон Асанкуловна , ага окутуучу, — Талас Мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Талас шаары
Кыштообаева Чолпон Асанкуловна , старший преподаватель, — Таласский Государственный университет, Кыргызская Республика, город Талас
Kyshtobaeva Cholpon Asankulovna , Senior Lecturer, — Talas State University, Kyrgyz Republic, Talas city

«САНДЫК МЕТОДДОР» КУРСУН АРАЛАШ ОКУТУУНУН ТАЖРЫЙБАЛАРЫН ТАЛДОО
АНАЛИЗ ОПЫТА СМЕШАННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF THE MIXED TEACHING OF THE COURSE «NUMERICAL METHODS»

Колдошев Мисирали Колдошевич , педагогика илимдеринин кандидаты, доцент, — Ош Мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы
Колдошев Мисирали Колдошевич , кандидат педагогических наук, доцент, — Ошский Государственный университет, город Ош, Кыргызская Республика
Koldoshev Misirali Koldoshevich , candidate of pedagogical sciences, associate professor, — Osh State University, Kyrgyz Republic, city of Osh

МАНАС МЕНЕН ОРГО ХАНДЫН КАРМАШУУ ОКУЯСЫНЫН ТАРБИЯЛЫК САБАКТАРЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ СОБЫТИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ ВОЙСКАМИ МАНАСА И ОРГО ХАНА
THE EDUCATIONAL ASPECT OF THE EVENT OF THE CLASH BETWEEN THE TROOPS OF MANAS AND ORGO KHAN

Иметова Жаркын Качыбековна , окутуучу, — Ош Мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары
Иметова Жаркын Качыбековна , преподаватель, — Ошский Государственный университет, Кыргызская Республика, город Ош
Imetova Zharkyn Kachybekovna , Teacher, — Osh State University, Osh city, Kyrgyz Republic

АНГЛИС ТИЛИН ҮЙРӨНҮҮДӨГҮ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮНҮН ЖОЛДОРУ
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS OF LEARNING ENGLISH AND SOME WAYS TO SOLVE THEM

Жакаева Гульсина Кочкорбаевна , окутуучу, — Ош Мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары
Жакаева Гульсина Кочкорбаевна , преподаватель, — Ошский Государственный университет, Кыргызская Республика, город Ош
Zhakaeva Gulsina Kochkorbaevna , Teacher, — Osh State University, Osh city, Kyrgyz Republic

Иметова Жаркын Качыбековна , окутуучу, — Ош Мамлекеттик университети, Кыргыз Республикасы, Ош шаары
Иметова Жаркын Качыбековна , преподаватель, — Ошский Государственный университет, Кыргызская Республика, город Ош
Imetova Zharkyn Kachybekovna , Teacher, — Osh State University, Osh city, Kyrgyz Republic

ОНЛАЙН ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМИН БААЛООДОГУ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР ЖАНА ОНЛАЙН ТЕСТИРЛӨӨНҮН ОҢ ЖАНА ТЕРС ЖАКТАРЫ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОНЛАЙН ТЕСТИРОВАНИЯ
SOME ISSUES OF ASSESSING STUDENTS’ KNOWLEDGE IN ONLINE LEARNING, THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE TESTING

ТАРБИЯ ЖАНА ТААЛИМ
ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
EDUCATION AND TRAINING

Жумабаева Гүлайым Абдысаматовна , педагогика илимдеринин кандидаты, — Кыргыз билим берүү академиясы, башкы илимий кызматкердин м.а., Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Жумабаева Гүлайым Абдысаматовна , кандидат педагогических наук, — Кыргызская академия образования, и.о. главного научного сотрудника, Кыргызская Республика, город Бишкек
Zhumabayeva Gulaiym Abdysamatovna , candidate of pedagogical sciences, — Kyrgyz Academy of Education, Acting Chief Researcher, Kyrgyz Republic, Bishkek city

ОКУУЧУЛАРДЫН РУХИЙ ӨНҮГҮШҮНДӨ ИЧКИ (ТЫШКЫ) ГАРМОНИЯНЫН РОЛУ
РОЛЬ ВНУТРЕННЕЙ (ВНЕШНЕЙ) ГАРМОНИИ В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ
THE ROLE OF INTERNAL (EXTERNAL) HARMONY IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS

ПЕДАГОГИКА ЖАНА ПСИХОЛОГИЯ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Толобекова Зарема Шаршенкуловна , ага кызматкер, — Кыргыз билим берүү академиясы, Инновациялык билим берүү борбору, Эрте өнүгүү жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Толобекова Зарема Шаршенкуловна , старший научный сотрудник, — Центр Инновационного образования, Лаборатория раннего развития и начального школьного образования, Кыргызская академия образования, город Бишкек, Кыргызская Республика
Tolobekova Zarema Sharshenkulovna , leading researcher, — Laboratory Early Development and Primary School Education, Center for Innovation Education, Kyrgyz Academy of Education, Bishkek city, Kyrgyz Republic

Абакирова Айгул Рыскуловна , окутуучу, — Азия медициналык институту, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
Абакирова Айгул Рыскуловна , преподаватель, — Азиатский медицинский институт город Бишкек, Кыргызская Республика
Аbakirova Аigul Ryskulovna , Teacher, — Asian Medical Institute, Bishkek city, Kyrgyz Republic

ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ЭРТЕ АНЫКТОО ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ИШТЕР: АКТУАЛДУУЛУГУ, КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ
РАБОТА ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
EXPERIENCE IN EARLY DETECTION AND EARLY INTERVENTION IN KYRGYZSTAN: RELEVANCE, PROBLEMS AND PROSPECTS

Сатыбекова Майрамкүл Абдыкуловна , педагогика илимдеринин кандидаты, — Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары
Сатыбекова Майрамкүл Абдыкуловна , кандидат педагогических наук, — Кыргызская академия образования, Кыргызская Республика, город Бишкек
Satybekova Mairamkul Abdykulovna , Candidate of pedagogical sciences, — Kyrgyz Academy of Education, Kyrgyz Republic, Bishkek city

БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУДА НЕГИЗГИ ЖАНА ПРЕДМЕТТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРДҮ ОКУУЧУНУН УНИВЕРСАЛДЫК ОКУУ АРАКЕТТЕРИ МЕНЕН БИРГЕ КАЛЫПТАНДЫРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ СОВМЕСТНО С УНИВЕРСАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЬНИКА
PROBLEMS OF FORMATION OF BASIC AND SUBJECT COMPETENCIES IN TEACHING BIOLOGY TOGETHER WITH THE STUDENT’S UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES

ИЛИМИЙ МОНОГРАФИЯЛАР
НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ
SCIENTIFIC MONOGRAPHS

РЕЦЕНЗИЯ СИН Е.Е. НА МОНОГРАФИЮ ДОКТОРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, АКАДЕМИКА КАО, ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ АБАКИРА МАМЫТОВИЧА МАМЫТОВА «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЬНОМ И ВНЕШКОЛЬНОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КЫРГЫЗСТАНА»