Известия КАО, №2(18), 2011

А. М. Мамытов, С. Иптаров
Баалоого жагымдуу шарт түзүү – билим сапатын көтөрүүнүн негизи
А. Абдиев
Окутуунун технологияларын маданияттык компетенттүүлүк мамиленин негизинде модернизациялоонун айрым маселелери
Тулеубаева Ш.К.
Роль инновационных технологий в иноязычной подготовке обучающихся в вузе
Бабаев Д.Б., Жакшылыкова К.Ж.
Основные проблемы качества образования на современном этапе
Бабаев Д.Б., Син Е. Е.
Векторы качества образования

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Кособаева Б.М., Абдыкапарова А.О.
Жогорку окуу жайларында мугалимдерди даярдоо — бүгүнкү күндүн актуалдуу проблемасы
З.Ж.Мамбетова
«Мекен таануу» окуу предметинин мазмунун маданий-компетенттүүлүктүн негизинде өркүндөтүү маселелери
Жакышова Б.Ш.
Химиялык теориялык түшүнүктөр системасын калыптандыруунун методологиясы
Сабыров Р.С., Сабырова Э.С.
Окуучулардын социалдык активдүүлүгүн элдик педагогиканын каражаттары аркылуу өнүктүрүүнүн жолдору
Толобекова Зарема Шаршенкуловна
Инновационные технологии в обучении английского языка
Козубаева Б.У.
Кыргызстандын тарыхын окутууда колдонулуучу көрсөтмө куралдардын түрлөрү
Бабаев Д.Б., Ногаев М.А.
Основные подходы к управлению качеством образования
Тагаева Г. С.
Тесты как важное средство оценивания достижений учащихся на компетентностной основе

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

С.К. Рысбаев, Б.А. Абдухамидова
Башталгыч класстарда «Адабий окуу» сабагында окуучулардын окурмандык ишмердүүлүгүнө коюлуучу дидактикалык талаптар
Абдухамидова Б.
Окурмандык ишмердүүлүктү өркүндөтүү аркылуу окуучулардын адабий жана маданий компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу
К.Абдраимов
Кеп маданиятына үйрөтүү боюнча көнүгүүлөр системасы жана аны менен иштөөнүн ыкмалары
Койлубаева А.К., Койлубаев К.К.
Легендарлуу төкмө акын – Талым Кыз
Кадырова Зиада
“Манас” эпосун окутууда окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоо

ТААЛИМ-ТАРБИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Байгазиев С.О.
Элдик педагогиканын экологиялык философиясы
Г.А.Жумабаева
Агрессивдүү өспүрүмдөр менен иш жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү
Бейшеналиев А. Б.
Адамзатка жол көрсөтүүчү акылмандардын бири Фетхуллах Гүлендин дүйнөнү бириктирүү жөнүндө асыл ойлору
Г.А.Акматова, М.Ж.Акматова
Башталгыч мектепте тарбия берүүнүн мааниси жана милдеттери
Г.А.Акматова, М.Ж.Акматова
Мектеп окуучуларын окутууда жекече мамиле жасоо маселелери
Таласбаева А.Ж.
Класс коллективиндеги мугалимдин авторитети кесиптик билим берүү
Сакимбаев Э.Р., Сакимбаев Э.Р.
О подготовке бакалавров высшего профессионального образования на компетентностной основе по педагогическому направлению
Атакеева Г.А.
Современное состояние системы НПО
Сабыров Р.С., Джумагулова Г.А.
Коммуникативный компонент профессиональной компетентности будущих педагогов высшей школы