Известия КАО, №4(20), 2011

Мамытов А.М.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Бекбоев И.Б.
КЫРГЫЗ ПЕДАГОГИКАСЫНЫН ЖАРАЛЫШЫ, КАЛЫПТАНЫШЫ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ
Мамытов А.М.
КЫРГЫЗСТАНДА ОКУУЧУЛАРДЫН ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛОО – КООМДУН, МАМЛЕКЕТТИН ЖАНА ИНСАНДЫН ОРТОСУНДАГЫ ДИАЛОГДУН НЕГИЗИ
Бекбоев И.А.
К ВОПРОСУ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА КУЛЬТУРОЛОГО-КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОСНОВЕ
Мамбетакунов Э.М.
ОКУУЧУЛАРДЫН ТАБИЯТ ЖӨНҮНДӨГҮ ИЛИМИЙ ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПСИХОДИДАКТИКАЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Абылкасымова А.Е.
О ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАЗАКСТАНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Кусаинов А.К.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАКСТАН
Байгазиев С.О.
УЛУУ “МАНАСТЫН” БАЛА ЖӨНҮНДӨГҮ ФИЛОСОФИЯСЫ
Болджурова И.С.
ОБ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ?
Добаев К.Д.
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА: ПЕРЕХОД НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ
Рыспаев С.К.
МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫН СҮЙЛӨӨ МАДАНИЯТЫНА ҮЙРӨТҮҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ
Бабаев Д.Б.
ПЕДАГОГИКАЛЫК АДИСТЕРДИ ДАЯРДООНУН ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Субанова М.С.
ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕПТЕ БИОЛОГИЯ БОЮНЧА ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМ САПАТЫН АРТТЫРУУНУН ЖОЛДОРУ
Чоров М.Ж.
ПЕДАГОГИКАЛЫК ЧЫГАРМАЧЫЛЫК МУГАЛИМДИН КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН НЕГИЗИ
Муратов А.Ж.
ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ ЖАНА КЫРГЫЗДАРДЫН ЭКОМОРАЛДЫК МАДАНИЯТЫ
Кособаева б.М., Мамбетакунов У.Э.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 8-КЛАССОВ ПИЛОТНЫХ ШКОЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Алимбеков А.А.
МЕКТЕП ОКУУЧУСУНУН НЕГИЗГИ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН АЙКЫНДОО МАСЕЛЕЛЕРИ
Сейдекулова К.С.
ДАЯРДОО ГРУППАЛАРЫНДА ТАРБИЯЛОО, БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУ
Иптаров С.И.
ИННОВАЦИЯЛЫК БИЛИМДЕРДИ ИНТЕГРАЦИЯЛОО: ЭТНОЛИНГВОПЕДАГОГИКАЛЫК ИЛИК
Байгазиев С.О.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАШТАРЫН РУХАНИЙ – АДЕПТИК ЖАНА ПАТРИОТТУК ЖАКТАН ТАРБИЯЛОО КОНЦЕПЦИЯСЫ
Чымынов Ж.Ч.
КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАКТАРЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН МАДАНИЯТ ТААНУУЧУЛУК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН ӨРКҮНДӨӨТҮНҮН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ
Дюшеева Н.К.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОТБОРУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Рыспаев С.К., Добаев К.Д., Абдухамидова Б.А.
ОКУУ ОРУС, ӨЗБЕК ЖАНА ТАЖИК ТИЛДЕРИНДЕ ЖҮРГҮЗҮЛГӨН МЕКТЕПТЕРИНДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН КОНЦЕПЦИЯСЫ ( ДОЛБООР)