Известия КАО, №4(32), 2014

Главный редактор
Мамытов А.М. доктор педагогических наук, профессор, академик КАО

Заместитель главного редактора
Байгазиев С.О. доктор филологических наук, профессор, академик КАО

Ответственный секретарь
Жунусбаев С.Т.

Редактор
Мурзалиева З.К. кандидат педагогических наук

Редколлегия:

Бекбоев И.Б. член-корреспондент НАН КР, академик КАО, доктор педагогических наук, профессор
Добаев К.Д. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Рысбаев С.К. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Бабаев Д.Б. член-корреспондент КАО, доктор педагогических наук, профессор
Син Е.Е. доктор педагогических наук, профессор
Субанова М.С. доктор педагогических наук, профессор
Асипова Н.А. доктор педагогических наук, профессор
Усенко Л.В. доктор педагогических наук, доцент
Иманкулов М.К. доктор педагогических наук, доцент
Жакышева Б.Ш. кандидат педагогических наук
Абдухамидова Б.А. кандидат педагогических наук
Тагаева Г.С. кандидат педагогических наук
Ибираим кызы А. кандидат педагогических наук

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИННОВАЦИЯ

Бабаев Д.Б., Исакова Ж.Д.
Научно–методическое обеспечение системы двухуровневого образования в вузах Кыргызской Республики

Калдыбаев С.К., Жунусакунова А.Д.
Компьютердик адаптивдүү тест деген эмне?

Калдыбаев С.К., Жунусакунова А.Д.
Компьютердик адаптивдүү тестирлөөнүн негизги жоболорун аныктоонун айрым маселелери

Ускенбаева Рауза Муталиповна
Несколько слов об истории развития мифологии — как науки

Кекеева Ч.О.
Биологияны окутууда сабактын технологиялык картасын колдонуу аркылуу окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруу

Козубаева Б.У.
Сынчыл ойлом – дени сак улутту калыптандыруунун ийгиликтүү жолу

Доолоталиева Г.С.
О системе упражнений по совершенствованию навыков употребления русских пространственных конструкций

Султанкулов Дүйшөөөналы Итибаевич
Синергетика жана кызматташтыктын педагогикасы – бул билим берүүнү модернизациялоонун негизи

Тагаева Г. С.
Инструментарии оценивания образовательных достижений учащихся начальных классов по чтению и письму на основе компетентностного подхода

Тулалиева А.Ж., Сабыров Р.С.
Содержание системы мониторинга качества сформированности профессиональной компетентности слушателя повышения квалификации

Мурзаев М.С.
Түрк элдеринин психологиясындагы жалпылыктар

З.А.Сураганова
Компетентностный подход в гражданском образовании

Кайдиева Н.К., Жакышова Б.Ш.
Формирование и стимулирование развития профессиональной компетентности педагога

Сакимбаев Элимбай Раисович
Подготовка доктора РhD в Кыргызстане, проблемы и пути решения

Иманкулов М.К.
Кыргызстан тарыхы боюнча окуу китептерде коомдун көпулуттуу, полимаданияттуу мүнөзүнүн чагылдырылышы

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Абдухамидова Б.А.
Окуучунун адабий билимин жана кеп маданиятын өстүрүү максатында жазуу иштерин жүргүзүүнүн жолдору

Сакиева С. С., Тажибаева Ж.
Чынгыз Айтматовдун чыгармаларындагы жаш муундарга адамгерчиликти калыптандыруу проблемалары

Сакиева С.С., Тажибаева Ж.
Чынгыз Айтматовдун чыгармаларындагы инсанды калыптандыруучу идеялардын чагылдырылышы

Карагозуева Г.Ж.
Кыргыз фольклорундагы адеп маданиятына тарбиялоо

ШамкановаГ.Ж.
Балдардын ой жүгүртүүсүн жанакебин өнүктүрүү процессиндеги зээндүүлүк жана окутуу

Сокушева Ж.А.
Көpkөm чыгармаларды предмет аралык байланышта окутуу проблемасынын изилдениши

Сулайманкулова М.Б.
Акындар поэзиясындагы «Айтыш» жанрынын драматургиялык табияты

Дөөлөтбакова Р.Ж.
Майдан темасындагы поэмаларды окутуу

Акматов Б.М.
Эки баскычтуу билим берүү системасы жанак ыргыз адабияты боюнча предметтерди компетенттүүлүккө негиздөөнүн теориялык жана практикалык зарылдыктары

ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Мамбетакунов Э.М., Кособаева Б.М.
Билим берүү процессинин катышуучуларынын ден соолугун сактоону жана баалоону үйрөнүүсү маанилүү

Син Е.Е., Султанкулов Д.И.
О перспективности и полезности синергетического подхода в обучении

Акматкулов А.А., Зикирова Г.А.
Уламалуулук мыйзам ченеми, анын таанып билүүдөгү орду жана ролу

Акматкулов А.А., Зикирова Г.А.
«Алгебра жана анализдин башталышы» курсунун программасы «Техникалык колледж-техникалык ЖОЖ” системасында окутуунун уламалуулугун камсыздоочу компоненттердин бири катары

Сөлпүбашова А. Ы., Мурзаибраимова Б. Б.
Физика сабагында заттын түзүлүшүн окутууда окуучулардын ден соолугун сактоого багытталган педагогикалык мамиле

К.С.Сейдекулова
Воспитание детей в дошкольных образовательных организациях на примере эпоса “Манас”

К. О. Самсалиева
Жалпы билим берүүчү мектептерде педагогикалык консилиумду уюштуруунун жолдору

Усенко Лилия Валерьяновна
Методы обогащения предметно-ознакомительной и сюжетно-отобразительной игры на ранних этапах развития детей

Б.Ш. Жакышова
Химияны окутуунун формаларын уюштуруу

Курманалиев К.А
Кыргызстан тарыхы курсунда жаңы медиа-технологияларды иштеп чыгуунун маселелери

Кедейбаева Д
Табигый билимдер багытында “математика” курсун окутуунун айрым бир усулдары

Джунушалиева К.К.
Мектепте география предметин окутууда окуучулардын ден-соолугун жана өмүрүн табияттын кырсыктарынан сактоого үйрөтүүнүн педагогикалык шарттары

Железнова И.А., Таласбаева А.Ж.
Организация, руководство и контроль – функции управления качеством образования

Айдарова М.Д., Эргешали кызы Айчүрөк
Мугалимдин педагогикалык маданияты жана мезгил талабы

ТААЛИМ ТАРБИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Т.М. Сияев, Ж.С.Абдыракунова
Мектеп бүтүрүүчүлөрдүн кесип тандоо процесси боюнча ата-энелердин пикирлери

Ахметова Н.А., Арыпбекова Д.Д.
Формирование дискуссионных умений у студентов гуманитарных факультетов в процессе обучения русскому языку как неродному

Б.Б.Алымбаева, Г.А.Жумабаева
Укуктук тарбия боюнча айрым маселелер

Шыгаева Ч.У.
География сабагында окуучуларды маданияттык компетенттик мамиленин негизинде окутуп – тарбиялоо

Дуйшеналиев Ж.
Музыка сабагында окуучулардын музыкалык ой жүгүртүүсүн активдештирүү маселелери

Алмурзаева С.
Патриотическое воспитание школьников на уроках русского языка и литературы

КЕСИПТИК ОКУУ

Атакеева Г.А.
Уровень востребованных профессиональных компетенций «Учителя начальных классов»

Кудайбергенова Ж. А .
Агрардык багыттагы студенттерге кесиптик билим берүүнү “математикалаштыруу”